Kinh Sám Hối (Cực hay) – TT Thích Trí Thoát – Nghe Kinh Này Dù Chỉ 1 lần sẽ thấy linh nghiệm vô cùng

SÁM HỐI NGHIỆP SÁT SANH. Nội trong ba nghiệp của thân. Sát sanh thứ nhất ,muôn phần khổ lao. Chúng sanh nào nấy như nhau.…