#35: Đạo Phật – Tôn giáo hay triết lý sống? (Buddhism Part 2 – Religion or Lifestyle?)

Đạo Phật được nhiều nhà khoa học cho là một tôn giáo rất gần với khoa học. Đạo Phật, giữa các tôn giáo lớn khác…