Tổng Hợp Những Câu Nói Hay và Tâm Đắc Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa #1 | Gió Nam Lào_Radio

Ừ nếu như không trái qua dài lần thất bại  làm sao mà biết được Làm thế nào để chiến  . thắng trên thế gian này…

Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Và Tâm Đắc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa #2 |Gió Nam Lào_Radio |

Trả lời hả phút tất cả vườn trong thiên hạ  chứ không để người trong thiên hạ phụ ta đưa. kẻ nào đang đứng vị…