Đức Phật dạy 4 nhóm bạn chúng ta cần tránh xa, phải cẩn trọng | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Trong kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật có dạy: Có bốn hạng người phải xem không phải là bạn, dẫu họ tự cho họ…