LỜI DẶN DÒ ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI. CẬP NHẬT NGÀY 28.06.2020. (Nhân 8 lần)

LỜI DẶN DÒ ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI DÀNH CHO NGƯỜI ĐẠT ĐƯỢC “BÍ MẬT ĐẠO PHẬT KHOA HỌC THIỀN TÔNG VIỆT NAM”: Đường về Phật…