LỜI DẶN DÒ ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI. CẬP NHẬT NGÀY 28.06.2020. (Nhân 8 lần)

LỜI DẶN DÒ ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI DÀNH CHO NGƯỜI ĐẠT ĐƯỢC

“BÍ MẬT ĐẠO PHẬT KHOA HỌC THIỀN TÔNG VIỆT NAM”: Đường về Phật giới có 3 trường hợp: ☆ Trường hợp thứ nhất: Công đức vô lượng: thì sẽ có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy. 2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu tròn vàng sáng, trong”. 3Bầu tròn này, chính là “Trung ấm thân” của Phật gia, do tánh Người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là Trung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân và tánh Người tạo Công đức mang về Phật giới, hoặc tạo các Nghiệp đi đến nơi mà trong Trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó.

4Hôm nay, Phật gia đã được truyền Bí mật Thiền tông. Có nghĩa là, Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi Luân hồi nữa. Nếu trong Trung ấm thân của Phật gia mà chứa Công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau: Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực! Vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói: Ta là Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, cho Trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối Công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi Trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có Hoa tiêu của Vị Phật chờ sẵn, rước Trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự, để các vị Phật dạy Phật gia “Đường trở về Phật giới”.

Đường về Phật giới như sau: Đầu tiên, Vị Phật dạy Phật gia là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến Trung tâm Vận hành Luân hồi của Tam giới. Khi Trung ấm thân vào được Trung tâm Vận hành Luân hồi, thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất, gồm: 1Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương, nên bị hút trở lại trái đất. 2Nghiệp phước đức Dương, cấu tạo bằng điện từ Dương, cũng bị hút trở lại trái đất. 3Nghiệp phước đức Âm, cấu tạo bằng điện từ Âm, cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này, chỉ còn lại là tánh Phật và khối Công đức. Tánh Phật là một Nguyên tử sáng có 4 thứ: Hằng: Thấy Nghe – Nói – Biết.

Công đức là thứ Vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh và Kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối Công đức được điện từ Dương trong ống Trung tâm Vận hành Luân hồi đẩy ra khỏi Tam giới trở về Phật giới, liền được điện từ Quang trong Phật giới chiếu vào khối Công đức này, tức khắc định hình ra Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh. Từ trong Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh này, sản sanh ra 1 Kim Thân Phật. Tánh Phật ẩn vào Kim Thân Phật này, Kim Thân Phật này hoạt động, mà loài Người ở trái đất gọi là “Thành Phật”! ☆ Trường hợp thứ hai: Công đức Phước đức bằng nhau: thì có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 30 phút sau thức dậy.

2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 2 mầu: Nửa trắng, nửa vàng. 3Nếu trong Trung ấm thân của Phật gia mà chứa Công đức và phước đức bằng nhau, thì vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, nắm Trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: Trong Trung ấm thân của Phật gia Công đức Phước đức bằng nhau. Vậy, muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước? Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới, thì nói dứt khoát với vị Thần Quản lý rằng: Tôi muốn trở về Phật giới! Thì vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, thả Trung ấm thân của Phật gia ra và nói: Thần ta, cho Trung ấm thân chở tánh Phật và khối Công đức trở về Phật giới. Vậy, Trung ấm thân nên cẩn thận! Phật gia phải biết: 1Nếu Phật gia phát ra được “Pháp trần”, thì Thập loại Thánh, không làm Hoa tiêu giả thử Phật gia.

Vì vậy, Phật gia điều khiển Trung ấm thân của Phật gia tự do chở tánh Phật và Công đức trở về Phật giới như là trường hợp Công đức vô lượng vậy. 2Còn Phật gia không phát ra được “Pháp trần”, khi Trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại Thánh chặn lại và nói: Như Lai là Phật…, biết tánh Phật vào Thế giới loài Người tạo được Công đức mang trở về Phật giới. Vậy, hãy theo Hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất, trở về Phật giới. Vị này vừa nói, liền co các ngón tay lại, tạo thành 2 bầu tròn, quay ngược chiều nhau, một Hoa tiêu hình thành xong, Vị này nói: Phật gia chở tánh Phật và khối Công đức bay theo Hoa tiêu của Như Lai về Phật giới.

Phật gia vâng lệnh điều khiển Trung ấm thân bay theo Hoa tiêu này. Thình lình, Phật gia cho Trung ấm thân dừng lại. Hoa tiêu không biết nên không dừng lại. Đây là Hoa tiêu giả. Vị này biết bị Phật gia phát hiện, nên Phật giả này biến mất. Phật gia cứ dừng tại chỗ. ☆ Một lát sau, sẽ có Vị thứ 2 xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất, kết quả cũng như lần thứ nhất. ☆ Một lát sau nữa, cũng sẽ có Vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. ☆ Khi Trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối Công đức bị thử 3 lần như vậy, là Trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi.

Tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập Thánh. Phật gia cứ điều khiển Trung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị Thần. Thì sẽ nhìn thấy được Hoa tiêu của 1 vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển Trung ấm thân bay theo Hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi Chư Phật ngự, để rước tánh Phật và khối Công đức của Phật gia vào Trung tâm vận hành để trở về Phật giới. ☆ Trường hợp thứ ba: Công đức ít Phước đức nhiều

– Ác đức cũng nhiều Thì có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 8 giờ thức dậy. 2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 3 màu, gồm: Một là màu vàng Hai là màu trắng

– Ba là màu đen Ở 3 góc này có 3 thế lực nắm kéo giằng co.

1Vị Thần Quản lý nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia, để thực thi Nhân quả, cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp Ác đức. 2Vị Thánh nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia vào dòng Thánh, để sử dụng Thần thông mà không bị Nhân quả cũng như không tuổi thọ. 3Dòng họ của Phật gia, nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ, để tái sanh làm Người trở lại. Ba thế lực này, nắm kéo giằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên 1 tiếng cho thật lớn: “Buông!” . Vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi Âm, tự nhiên thân của các thế lực này tự tan, không còn nắm Trung ấm thân của Phật gia nữa.

Nhờ vậy, Trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất, thì bị các vị Thánh giả Phật, tạo Hoa tiêu giả, rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Đường về Phật giới có 3 trường hợp: ☆ Trường hợp thứ nhất: Công đức vô lượng: thì sẽ có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy. 2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu tròn vàng sáng, trong”. 3Bầu tròn này, chính là “Trung ấm thân” của Phật gia, do tánh Người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là Trung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân và tánh Người tạo Công đức mang về Phật giới, hoặc tạo các Nghiệp đi đến nơi mà trong Trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó.

4Hôm nay, Phật gia đã được truyền Bí mật Thiền tông. Có nghĩa là, Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi Luân hồi nữa. Nếu trong Trung ấm thân của Phật gia mà chứa Công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau: Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực! Vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói: Ta là Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, cho Trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối Công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi Trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có Hoa tiêu của Vị Phật chờ sẵn, rước Trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự, để các vị Phật dạy Phật gia “Đường trở về Phật giới”.

Đường về Phật giới như sau: Đầu tiên, Vị Phật dạy Phật gia là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến Trung tâm Vận hành Luân hồi của Tam giới. Khi Trung ấm thân vào được Trung tâm Vận hành Luân hồi, thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất, gồm: 1Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương, nên bị hút trở lại trái đất. 2Nghiệp phước đức Dương, cấu tạo bằng điện từ Dương, cũng bị hút trở lại trái đất. 3Nghiệp phước đức Âm, cấu tạo bằng điện từ Âm, cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này, chỉ còn lại là tánh Phật và khối Công đức. Tánh Phật là một Nguyên tử sáng có 4 thứ: Hằng: Thấy Nghe – Nói – Biết.

Công đức là thứ Vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh và Kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối Công đức được điện từ Dương trong ống Trung tâm Vận hành Luân hồi đẩy ra khỏi Tam giới trở về Phật giới, liền được điện từ Quang trong Phật giới chiếu vào khối Công đức này, tức khắc định hình ra Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh. Từ trong Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh này, sản sanh ra 1 Kim Thân Phật. Tánh Phật ẩn vào Kim Thân Phật này, Kim Thân Phật này hoạt động, mà loài Người ở trái đất gọi là “Thành Phật”! ☆ Trường hợp thứ hai: Công đức Phước đức bằng nhau: thì có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 30 phút sau thức dậy.

2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 2 mầu: Nửa trắng, nửa vàng. 3Nếu trong Trung ấm thân của Phật gia mà chứa Công đức và phước đức bằng nhau, thì vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, nắm Trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: Trong Trung ấm thân của Phật gia Công đức Phước đức bằng nhau. Vậy, muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước? Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới, thì nói dứt khoát với vị Thần Quản lý rằng: Tôi muốn trở về Phật giới! Thì vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, thả Trung ấm thân của Phật gia ra và nói: Thần ta, cho Trung ấm thân chở tánh Phật và khối Công đức trở về Phật giới.

Vậy, Trung ấm thân nên cẩn thận! Phật gia phải biết: 1Nếu Phật gia phát ra được “Pháp trần”, thì Thập loại Thánh, không làm Hoa tiêu giả thử Phật gia. Vì vậy, Phật gia điều khiển Trung ấm thân của Phật gia tự do chở tánh Phật và Công đức trở về Phật giới như là trường hợp Công đức vô lượng vậy. 2Còn Phật gia không phát ra được “Pháp trần”, khi Trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại Thánh chặn lại và nói: Như Lai là Phật…, biết tánh Phật vào Thế giới loài Người tạo được Công đức mang trở về Phật giới. Vậy, hãy theo Hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất, trở về Phật giới.

Vị này vừa nói, liền co các ngón tay lại, tạo thành 2 bầu tròn, quay ngược chiều nhau, một Hoa tiêu hình thành xong, Vị này nói: Phật gia chở tánh Phật và khối Công đức bay theo Hoa tiêu của Như Lai về Phật giới. Phật gia vâng lệnh điều khiển Trung ấm thân bay theo Hoa tiêu này. Thình lình, Phật gia cho Trung ấm thân dừng lại. Hoa tiêu không biết nên không dừng lại. Đây là Hoa tiêu giả. Vị này biết bị Phật gia phát hiện, nên Phật giả này biến mất. Phật gia cứ dừng tại chỗ. ☆ Một lát sau, sẽ có Vị thứ 2 xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất, kết quả cũng như lần thứ nhất.

☆ Một lát sau nữa, cũng sẽ có Vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. ☆ Khi Trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối Công đức bị thử 3 lần như vậy, là Trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi. Tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập Thánh. Phật gia cứ điều khiển Trung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị Thần. Thì sẽ nhìn thấy được Hoa tiêu của 1 vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển Trung ấm thân bay theo Hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi Chư Phật ngự, để rước tánh Phật và khối Công đức của Phật gia vào Trung tâm vận hành để trở về Phật giới.

☆ Trường hợp thứ ba: Công đức ít Phước đức nhiều

– Ác đức cũng nhiều Thì có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 8 giờ thức dậy. 2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 3 màu, gồm: Một là màu vàng Hai là màu trắng

– Ba là màu đen Ở 3 góc này có 3 thế lực nắm kéo giằng co. 1Vị Thần Quản lý nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia, để thực thi Nhân quả, cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp Ác đức. 2Vị Thánh nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia vào dòng Thánh, để sử dụng Thần thông mà không bị Nhân quả cũng như không tuổi thọ. 3Dòng họ của Phật gia, nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ, để tái sanh làm Người trở lại.

Ba thế lực này, nắm kéo giằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên 1 tiếng cho thật lớn: “Buông!” . Vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi Âm, tự nhiên thân của các thế lực này tự tan, không còn nắm Trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, Trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất, thì bị các vị Thánh giả Phật, tạo Hoa tiêu giả, rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Đường về Phật giới có 3 trường hợp: ☆ Trường hợp thứ nhất: Công đức vô lượng: thì sẽ có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy.

2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu tròn vàng sáng, trong”.. 3Bầu tròn này, chính là “Trung ấm thân” của Phật gia,. do tánh Người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa,. nên chuyển thành là Trung ấm thân. để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân và tánh Người. tạo Công đức mang về Phật giới,. hoặc tạo các Nghiệp đi đến nơi mà trong Trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó.. 4Hôm nay, Phật gia đã được truyền Bí mật Thiền tông.. Có nghĩa là, Phật gia đã muốn trở về Phật giới,. không còn muốn đi Luân hồi nữa.. Nếu trong Trung ấm thân của Phật gia mà chứa Công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau:. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực!. Vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói:. Ta là Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia,. cho Trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối Công đức.

Bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi Trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có Hoa tiêu của Vị Phật chờ sẵn, rước Trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự, để các vị Phật dạy Phật gia “Đường trở về Phật giới”. Đường về Phật giới như sau: Đầu tiên, Vị Phật dạy Phật gia là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến Trung tâm Vận hành Luân hồi của Tam giới. Khi Trung ấm thân vào được Trung tâm Vận hành Luân hồi, thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất, gồm: 1Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương, nên bị hút trở lại trái đất. 2Nghiệp phước đức Dương, cấu tạo bằng điện từ Dương, cũng bị hút trở lại trái đất.

3Nghiệp phước đức Âm, cấu tạo bằng điện từ Âm, cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này, chỉ còn lại là tánh Phật và khối Công đức. Tánh Phật là một Nguyên tử sáng có 4 thứ: Hằng: Thấy Nghe – Nói – Biết. Công đức là thứ Vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh và Kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối Công đức được điện từ Dương trong ống Trung tâm Vận hành Luân hồi đẩy ra khỏi Tam giới trở về Phật giới, liền được điện từ Quang trong Phật giới chiếu vào khối Công đức này, tức khắc định hình ra Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh. Từ trong Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh này, sản sanh ra 1 Kim Thân Phật.

Tánh Phật ẩn vào Kim Thân Phật này, Kim Thân Phật này hoạt động,. mà loài Người ở trái đất gọi là “Thành Phật”!. ☆ Trường hợp thứ hai: Công đức Phước đức bằng nhau: thì có 3 phần sau đây diễn ra:. 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 30 phút sau thức dậy.. 2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 2 mầu: Nửa trắng, nửa vàng.. 3Nếu trong Trung ấm thân của Phật gia mà chứa Công đức và phước đức bằng nhau,. thì vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, nắm Trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói:. Trong Trung ấm thân của Phật gia Công đức Phước đức bằng nhau.. Vậy, muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước?. Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới, thì nói dứt khoát với vị Thần Quản lý rằng:. Tôi muốn trở về Phật giới!. Thì vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, thả Trung ấm thân của Phật gia ra và nói:.

Thần ta, cho Trung ấm thân chở tánh Phật và khối Công đức trở về Phật giới. Vậy, Trung ấm thân nên cẩn thận! Phật gia phải biết: 1Nếu Phật gia phát ra được “Pháp trần”, thì Thập loại Thánh, không làm Hoa tiêu giả thử Phật gia. Vì vậy, Phật gia điều khiển Trung ấm thân của Phật gia tự do chở tánh Phật và Công đức trở về Phật giới như là trường hợp Công đức vô lượng vậy. 2Còn Phật gia không phát ra được “Pháp trần”, khi Trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại Thánh chặn lại và nói: Như Lai là Phật…, biết tánh Phật vào Thế giới loài Người tạo được Công đức mang trở về Phật giới.

Vậy, hãy theo Hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất, trở về Phật giới. Vị này vừa nói, liền co các ngón tay lại, tạo thành 2 bầu tròn, quay ngược chiều nhau, một Hoa tiêu hình thành xong, Vị này nói: Phật gia chở tánh Phật và khối Công đức bay theo Hoa tiêu của Như Lai về Phật giới. Phật gia vâng lệnh điều khiển Trung ấm thân bay theo Hoa tiêu này. Thình lình, Phật gia cho Trung ấm thân dừng lại. Hoa tiêu không biết nên không dừng lại. Đây là Hoa tiêu giả. Vị này biết bị Phật gia phát hiện, nên Phật giả này biến mất. Phật gia cứ dừng tại chỗ. ☆ Một lát sau, sẽ có Vị thứ 2 xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất.

Phật gia cũng thử như lần thứ nhất, kết quả cũng như lần thứ nhất. ☆ Một lát sau nữa, cũng sẽ có Vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. ☆ Khi Trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối Công đức bị thử 3 lần như vậy, là Trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi. Tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập Thánh. Phật gia cứ điều khiển Trung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị Thần. Thì sẽ nhìn thấy được Hoa tiêu của 1 vị Phật chờ sẵn.

Phật gia cứ điều khiển Trung ấm thân bay theo Hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi Chư Phật ngự, để rước tánh Phật và khối Công đức của Phật gia vào Trung tâm vận hành để trở về Phật giới. ☆ Trường hợp thứ ba: Công đức ít Phước đức nhiều

– Ác đức cũng nhiều Thì có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 8 giờ thức dậy. 2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 3 màu, gồm: Một là màu vàng Hai là màu trắng

– Ba là màu đen Ở 3 góc này có 3 thế lực nắm kéo giằng co. 1Vị Thần Quản lý nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia, để thực thi Nhân quả, cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp Ác đức.

2Vị Thánh nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia vào dòng Thánh, để sử dụng Thần thông mà không bị Nhân quả cũng như không tuổi thọ. 3Dòng họ của Phật gia, nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ, để tái sanh làm Người trở lại. Ba thế lực này, nắm kéo giằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên 1 tiếng cho thật lớn: “Buông!” . Vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi Âm, tự nhiên thân của các thế lực này tự tan, không còn nắm Trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, Trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất, thì bị các vị Thánh giả Phật, tạo Hoa tiêu giả, rước về Phật giới.

Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Đường về Phật giới có 3 trường hợp: ☆ Trường hợp thứ nhất: Công đức vô lượng: thì sẽ có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy. 2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu tròn vàng sáng, trong”. 3Bầu tròn này, chính là “Trung ấm thân” của Phật gia, do tánh Người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là Trung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân và tánh Người tạo Công đức mang về Phật giới, hoặc tạo các Nghiệp đi đến nơi mà trong Trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó.

4Hôm nay, Phật gia đã được truyền Bí mật Thiền tông. Có nghĩa là, Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi Luân hồi nữa. Nếu trong Trung ấm thân của Phật gia mà chứa Công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau: Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực! Vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói: Ta là Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, cho Trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối Công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi Trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có Hoa tiêu của Vị Phật chờ sẵn, rước Trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự, để các vị Phật dạy Phật gia “Đường trở về Phật giới”.

Đường về Phật giới như sau: Đầu tiên, Vị Phật dạy Phật gia là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến Trung tâm Vận hành Luân hồi của Tam giới. Khi Trung ấm thân vào được Trung tâm Vận hành Luân hồi, thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất, gồm: 1Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương, nên bị hút trở lại trái đất. 2Nghiệp phước đức Dương, cấu tạo bằng điện từ Dương, cũng bị hút trở lại trái đất. 3Nghiệp phước đức Âm, cấu tạo bằng điện từ Âm, cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này, chỉ còn lại là tánh Phật và khối Công đức. Tánh Phật là một Nguyên tử sáng có 4 thứ: Hằng: Thấy Nghe – Nói – Biết.

Công đức là thứ Vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh và Kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối Công đức được điện từ Dương trong ống Trung tâm Vận hành Luân hồi đẩy ra khỏi Tam giới trở về Phật giới, liền được điện từ Quang trong Phật giới chiếu vào khối Công đức này, tức khắc định hình ra Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh. Từ trong Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh này, sản sanh ra 1 Kim Thân Phật. Tánh Phật ẩn vào Kim Thân Phật này, Kim Thân Phật này hoạt động, mà loài Người ở trái đất gọi là “Thành Phật”! ☆ Trường hợp thứ hai: Công đức Phước đức bằng nhau: thì có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 30 phút sau thức dậy.

2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 2 mầu: Nửa trắng, nửa vàng. 3Nếu trong Trung ấm thân của Phật gia mà chứa Công đức và phước đức bằng nhau, thì vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, nắm Trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: Trong Trung ấm thân của Phật gia Công đức Phước đức bằng nhau. Vậy, muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước? Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới, thì nói dứt khoát với vị Thần Quản lý rằng: Tôi muốn trở về Phật giới! Thì vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, thả Trung ấm thân của Phật gia ra và nói: Thần ta, cho Trung ấm thân chở tánh Phật và khối Công đức trở về Phật giới. Vậy, Trung ấm thân nên cẩn thận! Phật gia phải biết: 1Nếu Phật gia phát ra được “Pháp trần”, thì Thập loại Thánh, không làm Hoa tiêu giả thử Phật gia.

Vì vậy, Phật gia điều khiển Trung ấm thân của Phật gia tự do chở tánh Phật và Công đức trở về Phật giới như là trường hợp Công đức vô lượng vậy. 2Còn Phật gia không phát ra được “Pháp trần”, khi Trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại Thánh chặn lại và nói: Như Lai là Phật…, biết tánh Phật vào Thế giới loài Người tạo được Công đức mang trở về Phật giới. Vậy, hãy theo Hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất, trở về Phật giới. Vị này vừa nói, liền co các ngón tay lại, tạo thành 2 bầu tròn, quay ngược chiều nhau, một Hoa tiêu hình thành xong, Vị này nói: Phật gia chở tánh Phật và khối Công đức bay theo Hoa tiêu của Như Lai về Phật giới.

Phật gia vâng lệnh điều khiển Trung ấm thân bay theo Hoa tiêu này. Thình lình, Phật gia cho Trung ấm thân dừng lại. Hoa tiêu không biết nên không dừng lại. Đây là Hoa tiêu giả. Vị này biết bị Phật gia phát hiện, nên Phật giả này biến mất. Phật gia cứ dừng tại chỗ. ☆ Một lát sau, sẽ có Vị thứ 2 xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất, kết quả cũng như lần thứ nhất. ☆ Một lát sau nữa, cũng sẽ có Vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. ☆ Khi Trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối Công đức bị thử 3 lần như vậy, là Trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi.

Tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập Thánh. Phật gia cứ điều khiển Trung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị Thần. Thì sẽ nhìn thấy được Hoa tiêu của 1 vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển Trung ấm thân bay theo Hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi Chư Phật ngự, để rước tánh Phật và khối Công đức của Phật gia vào Trung tâm vận hành để trở về Phật giới. ☆ Trường hợp thứ ba: Công đức ít Phước đức nhiều

– Ác đức cũng nhiều Thì có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 8 giờ thức dậy. 2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 3 màu, gồm: Một là màu vàng Hai là màu trắng

– Ba là màu đen Ở 3 góc này có 3 thế lực nắm kéo giằng co.

1Vị Thần Quản lý nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia, để thực thi Nhân quả, cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp Ác đức. 2Vị Thánh nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia vào dòng Thánh, để sử dụng Thần thông mà không bị Nhân quả cũng như không tuổi thọ. 3Dòng họ của Phật gia, nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ, để tái sanh làm Người trở lại. Ba thế lực này, nắm kéo giằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên 1 tiếng cho thật lớn: “Buông!” . Vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi Âm, tự nhiên thân của các thế lực này tự tan, không còn nắm Trung ấm thân của Phật gia nữa.

Nhờ vậy, Trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất, thì bị các vị Thánh giả Phật, tạo Hoa tiêu giả, rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Đường về Phật giới có 3 trường hợp: ☆ Trường hợp thứ nhất: Công đức vô lượng: thì sẽ có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy. 2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu tròn vàng sáng, trong”. 3Bầu tròn này, chính là “Trung ấm thân” của Phật gia, do tánh Người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là Trung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân và tánh Người tạo Công đức mang về Phật giới, hoặc tạo các Nghiệp đi đến nơi mà trong Trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó.

4Hôm nay, Phật gia đã được truyền Bí mật Thiền tông. Có nghĩa là, Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi Luân hồi nữa. Nếu trong Trung ấm thân của Phật gia mà chứa Công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau: Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực! Vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói: Ta là Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, cho Trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối Công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi Trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có Hoa tiêu của Vị Phật chờ sẵn, rước Trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự, để các vị Phật dạy Phật gia “Đường trở về Phật giới”.

Đường về Phật giới như sau: Đầu tiên, Vị Phật dạy Phật gia là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến Trung tâm Vận hành Luân hồi của Tam giới. Khi Trung ấm thân vào được Trung tâm Vận hành Luân hồi, thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất, gồm: 1Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương, nên bị hút trở lại trái đất. 2Nghiệp phước đức Dương, cấu tạo bằng điện từ Dương, cũng bị hút trở lại trái đất. 3Nghiệp phước đức Âm, cấu tạo bằng điện từ Âm, cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này, chỉ còn lại là tánh Phật và khối Công đức. Tánh Phật là một Nguyên tử sáng có 4 thứ: Hằng: Thấy Nghe – Nói – Biết.

Công đức là thứ Vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh và Kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối Công đức được điện từ Dương trong ống Trung tâm Vận hành Luân hồi đẩy ra khỏi Tam giới trở về Phật giới, liền được điện từ Quang trong Phật giới chiếu vào khối Công đức này, tức khắc định hình ra Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh. Từ trong Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh này, sản sanh ra 1 Kim Thân Phật. Tánh Phật ẩn vào Kim Thân Phật này, Kim Thân Phật này hoạt động, mà loài Người ở trái đất gọi là “Thành Phật”! ☆ Trường hợp thứ hai: Công đức Phước đức bằng nhau: thì có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 30 phút sau thức dậy.

2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 2 mầu: Nửa trắng, nửa vàng. 3Nếu trong Trung ấm thân của Phật gia mà chứa Công đức và phước đức bằng nhau, thì vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, nắm Trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: Trong Trung ấm thân của Phật gia Công đức Phước đức bằng nhau. Vậy, muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước? Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới, thì nói dứt khoát với vị Thần Quản lý rằng: Tôi muốn trở về Phật giới! Thì vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, thả Trung ấm thân của Phật gia ra và nói: Thần ta, cho Trung ấm thân chở tánh Phật và khối Công đức trở về Phật giới. Vậy, Trung ấm thân nên cẩn thận! Phật gia phải biết: 1Nếu Phật gia phát ra được “Pháp trần”, thì Thập loại Thánh, không làm Hoa tiêu giả thử Phật gia.

Vì vậy, Phật gia điều khiển Trung ấm thân của Phật gia tự do chở tánh Phật và Công đức trở về Phật giới như là trường hợp Công đức vô lượng vậy. 2Còn Phật gia không phát ra được “Pháp trần”, khi Trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại Thánh chặn lại và nói: Như Lai là Phật…, biết tánh Phật vào Thế giới loài Người tạo được Công đức mang trở về Phật giới. Vậy, hãy theo Hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất, trở về Phật giới. Vị này vừa nói, liền co các ngón tay lại, tạo thành 2 bầu tròn, quay ngược chiều nhau, một Hoa tiêu hình thành xong, Vị này nói: Phật gia chở tánh Phật và khối Công đức bay theo Hoa tiêu của Như Lai về Phật giới.

Phật gia vâng lệnh điều khiển Trung ấm thân bay theo Hoa tiêu này. Thình lình, Phật gia cho Trung ấm thân dừng lại. Hoa tiêu không biết nên không dừng lại. Đây là Hoa tiêu giả. Vị này biết bị Phật gia phát hiện, nên Phật giả này biến mất. Phật gia cứ dừng tại chỗ. ☆ Một lát sau, sẽ có Vị thứ 2 xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất, kết quả cũng như lần thứ nhất. ☆ Một lát sau nữa, cũng sẽ có Vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. ☆ Khi Trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối Công đức bị thử 3 lần như vậy, là Trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi.

Tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập Thánh. Phật gia cứ điều khiển Trung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị Thần. Thì sẽ nhìn thấy được Hoa tiêu của 1 vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển Trung ấm thân bay theo Hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi Chư Phật ngự, để rước tánh Phật và khối Công đức của Phật gia vào Trung tâm vận hành để trở về Phật giới. ☆ Trường hợp thứ ba: Công đức ít Phước đức nhiều

– Ác đức cũng nhiều Thì có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 8 giờ thức dậy. 2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 3 màu, gồm: Một là màu vàng Hai là màu trắng

– Ba là màu đen Ở 3 góc này có 3 thế lực nắm kéo giằng co.

1Vị Thần Quản lý nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia, để thực thi Nhân quả, cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp Ác đức. 2Vị Thánh nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia vào dòng Thánh, để sử dụng Thần thông mà không bị Nhân quả cũng như không tuổi thọ. 3Dòng họ của Phật gia, nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ, để tái sanh làm Người trở lại. Ba thế lực này, nắm kéo giằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên 1 tiếng cho thật lớn: “Buông!” . Vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi Âm, tự nhiên thân của các thế lực này tự tan, không còn nắm Trung ấm thân của Phật gia nữa.

Nhờ vậy, Trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất, thì bị các vị Thánh giả Phật, tạo Hoa tiêu giả, rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Đường về Phật giới có 3 trường hợp: ☆ Trường hợp thứ nhất: Công đức vô lượng: thì sẽ có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy. 2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu tròn vàng sáng, trong”. 3Bầu tròn này, chính là “Trung ấm thân” của Phật gia, do tánh Người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là Trung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân và tánh Người tạo Công đức mang về Phật giới, hoặc tạo các Nghiệp đi đến nơi mà trong Trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó.

4Hôm nay, Phật gia đã được truyền Bí mật Thiền tông. Có nghĩa là, Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi Luân hồi nữa. Nếu trong Trung ấm thân của Phật gia mà chứa Công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau: Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực! Vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói: Ta là Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, cho Trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối Công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi Trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có Hoa tiêu của Vị Phật chờ sẵn, rước Trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự, để các vị Phật dạy Phật gia “Đường trở về Phật giới”.

Đường về Phật giới như sau: Đầu tiên, Vị Phật dạy Phật gia là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến Trung tâm Vận hành Luân hồi của Tam giới. Khi Trung ấm thân vào được Trung tâm Vận hành Luân hồi, thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất, gồm: 1Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương, nên bị hút trở lại trái đất. 2Nghiệp phước đức Dương, cấu tạo bằng điện từ Dương, cũng bị hút trở lại trái đất. 3Nghiệp phước đức Âm, cấu tạo bằng điện từ Âm, cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này, chỉ còn lại là tánh Phật và khối Công đức. Tánh Phật là một Nguyên tử sáng có 4 thứ: Hằng: Thấy Nghe – Nói – Biết.

Công đức là thứ Vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh và Kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối Công đức được điện từ Dương trong ống Trung tâm Vận hành Luân hồi đẩy ra khỏi Tam giới trở về Phật giới, liền được điện từ Quang trong Phật giới chiếu vào khối Công đức này, tức khắc định hình ra Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh. Từ trong Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh này, sản sanh ra 1 Kim Thân Phật. Tánh Phật ẩn vào Kim Thân Phật này, Kim Thân Phật này hoạt động, mà loài Người ở trái đất gọi là “Thành Phật”! ☆ Trường hợp thứ hai: Công đức Phước đức bằng nhau: thì có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 30 phút sau thức dậy.

2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 2 mầu: Nửa trắng, nửa vàng. 3Nếu trong Trung ấm thân của Phật gia mà chứa Công đức và phước đức bằng nhau, thì vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, nắm Trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: Trong Trung ấm thân của Phật gia Công đức Phước đức bằng nhau. Vậy, muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước? Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới, thì nói dứt khoát với vị Thần Quản lý rằng: Tôi muốn trở về Phật giới! Thì vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, thả Trung ấm thân của Phật gia ra và nói: Thần ta, cho Trung ấm thân chở tánh Phật và khối Công đức trở về Phật giới. Vậy, Trung ấm thân nên cẩn thận! Phật gia phải biết: 1Nếu Phật gia phát ra được “Pháp trần”, thì Thập loại Thánh, không làm Hoa tiêu giả thử Phật gia.

Vì vậy, Phật gia điều khiển Trung ấm thân của Phật gia tự do chở tánh Phật và Công đức trở về Phật giới như là trường hợp Công đức vô lượng vậy. 2Còn Phật gia không phát ra được “Pháp trần”, khi Trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại Thánh chặn lại và nói: Như Lai là Phật…, biết tánh Phật vào Thế giới loài Người tạo được Công đức mang trở về Phật giới. Vậy, hãy theo Hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất, trở về Phật giới. Vị này vừa nói, liền co các ngón tay lại, tạo thành 2 bầu tròn, quay ngược chiều nhau, một Hoa tiêu hình thành xong, Vị này nói: Phật gia chở tánh Phật và khối Công đức bay theo Hoa tiêu của Như Lai về Phật giới.

Phật gia vâng lệnh điều khiển Trung ấm thân bay theo Hoa tiêu này. Thình lình, Phật gia cho Trung ấm thân dừng lại. Hoa tiêu không biết nên không dừng lại. Đây là Hoa tiêu giả. Vị này biết bị Phật gia phát hiện, nên Phật giả này biến mất. Phật gia cứ dừng tại chỗ. ☆ Một lát sau, sẽ có Vị thứ 2 xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất, kết quả cũng như lần thứ nhất. ☆ Một lát sau nữa, cũng sẽ có Vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. ☆ Khi Trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối Công đức bị thử 3 lần như vậy, là Trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi.

Tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập Thánh. Phật gia cứ điều khiển Trung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị Thần. Thì sẽ nhìn thấy được Hoa tiêu của 1 vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển Trung ấm thân bay theo Hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi Chư Phật ngự, để rước tánh Phật và khối Công đức của Phật gia vào Trung tâm vận hành để trở về Phật giới. ☆ Trường hợp thứ ba: Công đức ít Phước đức nhiều

– Ác đức cũng nhiều Thì có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 8 giờ thức dậy. 2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 3 màu, gồm: Một là màu vàng Hai là màu trắng

– Ba là màu đen Ở 3 góc này có 3 thế lực nắm kéo giằng co.

1Vị Thần Quản lý nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia, để thực thi Nhân quả, cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp Ác đức. 2Vị Thánh nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia vào dòng Thánh, để sử dụng Thần thông mà không bị Nhân quả cũng như không tuổi thọ. 3Dòng họ của Phật gia, nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ, để tái sanh làm Người trở lại. Ba thế lực này, nắm kéo giằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên 1 tiếng cho thật lớn: “Buông!” . Vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi Âm, tự nhiên thân của các thế lực này tự tan, không còn nắm Trung ấm thân của Phật gia nữa.

Nhờ vậy, Trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất, thì bị các vị Thánh giả Phật, tạo Hoa tiêu giả, rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Đường về Phật giới có 3 trường hợp: ☆ Trường hợp thứ nhất: Công đức vô lượng: thì sẽ có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy. 2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu tròn vàng sáng, trong”. 3Bầu tròn này, chính là “Trung ấm thân” của Phật gia, do tánh Người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là Trung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân và tánh Người tạo Công đức mang về Phật giới, hoặc tạo các Nghiệp đi đến nơi mà trong Trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó.

4Hôm nay, Phật gia đã được truyền Bí mật Thiền tông. Có nghĩa là, Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi Luân hồi nữa. Nếu trong Trung ấm thân của Phật gia mà chứa Công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau: Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực! Vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói: Ta là Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, cho Trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối Công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi Trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km thì thấy có Hoa tiêu của Vị Phật chờ sẵn rước Trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự, để các vị Phật dạy Phật gia “Đường trở về Phật giới”.

Đường về Phật giới như sau: Đầu tiên, Vị Phật dạy Phật gia là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến Trung tâm Vận hành Luân hồi của Tam giới. Khi Trung ấm thân vào được Trung tâm Vận hành Luân hồi, thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất, gồm: 1Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương, nên bị hút trở lại trái đất. 2Nghiệp phước đức Dương, cấu tạo bằng điện từ Dương, cũng bị hút trở lại trái đất. 3Nghiệp phước đức Âm, cấu tạo bằng điện từ Âm, cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này, chỉ còn lại là tánh Phật và khối Công đức. Tánh Phật là một Nguyên tử sáng có 4 thứ: Hằng: Thấy Nghe – Nói – Biết.

Công đức là thứ Vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh và Kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối Công đức được điện từ Dương trong ống Trung tâm Vận hành Luân hồi đẩy ra khỏi Tam giới trở về Phật giới, liền được điện từ Quang trong Phật giới chiếu vào khối Công đức này, tức khắc định hình ra Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh. Từ trong Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh này, sản sanh ra 1 Kim Thân Phật. Tánh Phật ẩn vào Kim Thân Phật này, Kim Thân Phật này hoạt động, mà loài Người ở trái đất gọi là “Thành Phật”! ☆ Trường hợp thứ hai: Công đức Phước đức bằng nhau: thì có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 30 phút sau thức dậy.

2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 2 mầu: Nửa trắng, nửa vàng. 3Nếu trong Trung ấm thân của Phật gia mà chứa Công đức và phước đức bằng nhau, thì vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, nắm Trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: Trong Trung ấm thân của Phật gia Công đức Phước đức bằng nhau. Vậy, muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước? Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới, thì nói dứt khoát với vị Thần Quản lý rằng: Tôi muốn trở về Phật giới! Thì vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, thả Trung ấm thân của Phật gia ra và nói: Thần ta, cho Trung ấm thân chở tánh Phật và khối Công đức trở về Phật giới.

Vậy, Trung ấm thân nên cẩn thận! Phật gia phải biết: 1Nếu Phật gia phát ra được “Pháp trần”, thì Thập loại Thánh, không làm Hoa tiêu giả thử Phật gia. Vì vậy, Phật gia điều khiển Trung ấm thân của Phật gia tự do chở tánh Phật và Công đức trở về Phật giới như là trường hợp Công đức vô lượng vậy. 2Còn Phật gia không phát ra được “Pháp trần”, khi Trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại Thánh chặn lại và nói: Như Lai là Phật…, biết tánh Phật vào Thế giới loài Người tạo được Công đức mang trở về Phật giới. Vậy, hãy theo Hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất, trở về Phật giới.

Vị này vừa nói, liền co các ngón tay lại, tạo thành 2 bầu tròn, quay ngược chiều nhau, một Hoa tiêu hình thành xong, Vị này nói: Phật gia chở tánh Phật và khối Công đức bay theo Hoa tiêu của Như Lai về Phật giới. Phật gia vâng lệnh điều khiển Trung ấm thân bay theo Hoa tiêu này. Thình lình, Phật gia cho Trung ấm thân dừng lại. Hoa tiêu không biết nên không dừng lại. Đây là Hoa tiêu giả. Vị này biết bị Phật gia phát hiện, nên Phật giả này biến mất. Phật gia cứ dừng tại chỗ. ☆ Một lát sau, sẽ có Vị thứ 2 xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất, kết quả cũng như lần thứ nhất.

☆ Một lát sau nữa, cũng sẽ có Vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. ☆ Khi Trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối Công đức bị thử 3 lần như vậy, là Trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi. Tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập Thánh. Phật gia cứ điều khiển Trung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị Thần. Thì sẽ nhìn thấy được Hoa tiêu của 1 vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển Trung ấm thân bay theo Hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi Chư Phật ngự, để rước tánh Phật và khối Công đức của Phật gia vào Trung tâm vận hành để trở về Phật giới.

☆ Trường hợp thứ ba: Công đức ít Phước đức nhiều

– Ác đức cũng nhiều Thì có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 8 giờ thức dậy. 2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 3 màu, gồm: Một là màu vàng Hai là màu trắng

– Ba là màu đen Ở 3 góc này có 3 thế lực nắm kéo giằng co. 1Vị Thần Quản lý nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia, để thực thi Nhân quả, cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp Ác đức. 2Vị Thánh nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia vào dòng Thánh, để sử dụng Thần thông mà không bị Nhân quả cũng như không tuổi thọ. 3Dòng họ của Phật gia, nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ, để tái sanh làm Người trở lại.

Ba thế lực này, nắm kéo giằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên 1 tiếng cho thật lớn: “Buông!” . Vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi Âm, tự nhiên thân của các thế lực này tự tan, không còn nắm Trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, Trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất, thì bị các vị Thánh giả Phật, tạo Hoa tiêu giả, rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước . Đường về Phật giới có 3 trường hợp: ☆ Trường hợp thứ nhất: Công đức vô lượng: thì sẽ có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy.

2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu tròn vàng sáng, trong”.. 3Bầu tròn này, chính là “Trung ấm thân” của Phật gia,. do tánh Người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa,. nên chuyển thành là Trung ấm thân. để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân và tánh Người. tạo Công đức mang về Phật giới,. hoặc tạo các Nghiệp đi đến nơi mà trong Trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó.. 4Hôm nay, Phật gia đã được truyền Bí mật Thiền tông.. Có nghĩa là, Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi Luân hồi nữa.. Nếu trong Trung ấm thân của Phật gia mà chứa Công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau:. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực!. Vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói:. Ta là Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia,. cho Trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối Công đức.

Bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi Trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có Hoa tiêu của Vị Phật chờ sẵn, rước Trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự, để các vị Phật dạy Phật gia “Đường trở về Phật giới”. Đường về Phật giới như sau: Đầu tiên, Vị Phật dạy Phật gia là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến Trung tâm Vận hành Luân hồi của Tam giới. Khi Trung ấm thân vào được Trung tâm Vận hành Luân hồi, thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất, gồm: 1Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ Âm Dương, nên bị hút trở lại trái đất. 2Nghiệp phước đức Dương, cấu tạo bằng điện từ Dương, cũng bị hút trở lại trái đất.

3Nghiệp phước đức Âm, cấu tạo bằng điện từ Âm, cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này, chỉ còn lại là tánh Phật và khối Công đức. Tánh Phật là một Nguyên tử sáng có 4 thứ: Hằng: Thấy Nghe – Nói – Biết. Công đức là thứ Vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh và Kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối Công đức được điện từ Dương trong ống Trung tâm Vận hành Luân hồi đẩy ra khỏi Tam giới trở về Phật giới, liền được điện từ Quang trong Phật giới chiếu vào khối Công đức này, tức khắc định hình ra Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh. Từ trong Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh này, sản sanh ra 1 Kim Thân Phật.

Tánh Phật ẩn vào Kim Thân Phật này, Kim Thân Phật này hoạt động,. mà loài Người ở trái đất gọi là “Thành Phật”!. ☆ Trường hợp thứ hai: Công đức Phước đức bằng nhau: thì có 3 phần sau đây diễn ra:. 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 30 phút sau thức dậy.. 2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 2 mầu: Nửa trắng, nửa vàng.. 3Nếu trong Trung ấm thân của Phật gia mà chứa Công đức và phước đức bằng nhau,. thì vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, nắm Trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói:. Trong Trung ấm thân của Phật gia Công đức Phước đức bằng nhau.. Vậy, muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước?. Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới, thì nói dứt khoát với vị Thần Quản lý rằng:. Tôi muốn trở về Phật giới!. Thì vị Thần Quản lý tánh Phật của Phật gia, thả Trung ấm thân của Phật gia ra và nói:.

Thần ta, cho Trung ấm thân chở tánh Phật và khối Công đức trở về Phật giới. Vậy, Trung ấm thân nên cẩn thận! Phật gia phải biết: 1Nếu Phật gia phát ra được “Pháp trần”, thì Thập loại Thánh, không làm Hoa tiêu giả thử Phật gia. Vì vậy, Phật gia điều khiển Trung ấm thân của Phật gia tự do chở tánh Phật và Công đức trở về Phật giới như là trường hợp Công đức vô lượng vậy. 2Còn Phật gia không phát ra được “Pháp trần”, khi Trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại Thánh chặn lại và nói: Như Lai là Phật…, biết tánh Phật vào Thế giới loài Người tạo được Công đức mang trở về Phật giới.

Vậy, hãy theo Hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất, trở về Phật giới. Vị này vừa nói, liền co các ngón tay lại, tạo thành 2 bầu tròn, quay ngược chiều nhau, một Hoa tiêu hình thành xong, Vị này nói: Phật gia chở tánh Phật và khối Công đức bay theo Hoa tiêu của Như Lai về Phật giới. Phật gia vâng lệnh điều khiển Trung ấm thân bay theo Hoa tiêu này. Thình lình, Phật gia cho Trung ấm thân dừng lại. Hoa tiêu không biết nên không dừng lại. Đây là Hoa tiêu giả. Vị này biết bị Phật gia phát hiện, nên Phật giả này biến mất. Phật gia cứ dừng tại chỗ. ☆ Một lát sau, sẽ có Vị thứ 2 xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất.

Phật gia cũng thử như lần thứ nhất, kết quả cũng như lần thứ nhất. ☆ Một lát sau nữa, cũng sẽ có Vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như Vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. ☆ Khi Trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối Công đức bị thử 3 lần như vậy là Trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi. Tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập Thánh. Phật gia cứ điều khiển Trung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị Thần. Thì sẽ nhìn thấy được Hoa tiêu của 1 vị Phật chờ sẵn.

Phật gia cứ điều khiển Trung ấm thân bay theo Hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi Chư Phật ngự, để rước tánh Phật và khối Công đức của Phật gia vào Trung tâm vận hành để trở về Phật giới. ☆ Trường hợp thứ ba: Công đức ít Phước đức nhiều

– Ác đức cũng nhiều Thì có 3 phần sau đây diễn ra: 1Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 8 giờ thức dậy. 2Phật gia thấy mình nằm trong “Bầu trong tròn” có 3 màu, gồm: Một là màu vàng Hai là màu trắng

– Ba là màu đen Ở 3 góc này có 3 thế lực nắm kéo giằng co. 1Vị Thần Quản lý nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia, để thực thi Nhân quả, cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp Ác đức.

2Vị Thánh nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia vào dòng Thánh, để sử dụng Thần thông mà không bị Nhân quả cũng như không tuổi thọ. 3Dòng họ của Phật gia, nắm kéo Trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ, để tái sanh làm Người trở lại. Ba thế lực này, nắm kéo giằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên 1 tiếng cho thật lớn: “Buông!” . Vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi Âm, tự nhiên thân của các thế lực này tự tan, không còn nắm Trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, Trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất, thì bị các vị Thánh giả Phật, tạo Hoa tiêu giả, rước về Phật giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.