Đạo Làm Người | Những Lời Phật Dạy

Sự cố Đứt từng giày nước không luật nước đoạn nhà  không được nhà trông chẳng những từ gia đình xã  . hội tôn giáo cho đến Công Diệp làm ăn hàng ngày  mà thiếu kỷ cương thì khó tránh khỏi hư hại nếu  . nhà trường du kỷ luật thì học sinh không thể  học tốt tài xế lái xe không đúng luật thời xảy  . ra tai nạn trên rừng chẳng những con người có  giới luật mà các loại chiên cá kiếng ông đều có  . quy tắc của nó như ngàn bay có hành kiến bò có núi  Già chúng cũng có nghĩa chúa tôi cha con vợ chồng  . Ừ thế đủ biết loài giận còn thức kỷ luật huống chi  là loại người nếu người nào không tuân theo giới  . luật thì sẽ trở thành kẻ hư thân độc ác trong gia  đình không có kỷ luật thì lộn tục một nước không  . có pháp được thời chẳng còn phong quá kỹ cơm dân  chúng trở nên hung tàn thế giới không pháp luật  . phải được đoạn li đứng phía muốn tránh khỏi sự tan  rỡ nguy hiểm cho mình và xã hội cho nên chúng ta.

Phải nương tựa vào giới luật làm căn bản tự thân  nếu không giữ giới luật thì đời sống của chúng ta  . sẽ xảy ra những sự lôi thôi Rắc Rối mất hết thuốc  là an vui ở hiện tại dịch like giới là những điều  . răn cấm không được phạm luật là những quy định về  tương theo anh đi chỉnh đúng những hành vi lời nói  . ý nghĩ cho đúng chánh pháp Tại sao Phật bão các đệ  tử phi những giới luật gì Từ Vô Thụy đến nay chúng  . ta bị phiền não nghiệp chướng chứa nhóm nhiều đời  ô nhiễm trong giật dục gây tạo nhiều ác nghiệp nên  . mới luôn hội trong dòng xanh tưởng muốn thoát ra  khỏi bể khổ phải giữ giới luật a kinh niết bàn dài  . thế giới là cội gốc của tất cả thiện pháp giới  giống như mặt trời phá tan đêm tối ở dưới là  . chuỗi anh lạc trau dồi Phát thế giới như mặt đất  muôn giật được phát sinh giới là cội gốc sân ra.

Các công đức giới có thể giết hành ác nghiệt và  ba ác đạo giới là pháp chưởng đánh Dẹp những phiền  . não hung ác giới hay Diệt Trừ tất cả những tà kiến  giới là tươi lương trên con đường hiểm xanh tưởng  . giới như con thuyền to Đưa người qua bể khổ phim  Kinh Hoa Nghiêm nói dưới là cội gốc của vôthượng  . bồđề người dữ giới được 5 điều Lợi duy nhất tiếng  Tố tụng xa Thứ Hai Lợi lọc dồi dào thứ ba đi dạo  . hội trúng không sợ hãi thứ tư khi mặn chung tầm  không rối loạn thứ năm đời sao sanh về cõi lòng  . Nghe kinh pháp cú nói Hương chuyên đàn giàn a  chưa phải là thơm phức Hương người có Giới đức  . trong ngát khắp mười phương sau khi hành giả giữ  gìn giới luật được chọn dạng thời thân tâm an lạc  . nhẹ nhàng giống như người đau gặp thuốc hay tiêu  trừ hết bệnh phiền não thân tâm được an ổn dưỡng.

Dành không còn lo sợ gì nữa Chư Phật Bồ Tát và  tin răng đều nhờ giữ giới luật mà đã biết cảnh  . giới Phúc lạc kêu rêu giải thoát thế mà thời nay  nhiều người học đạo kiếm tiền những giáo lý quyền  . Diệu cao siêu nghe cho Bùi tai bàn đi vui miệng  nói đến dưới luật hoặc không ưa thích cho đó là  . cũ kỹ bó buộc tiêu cực bị lười anh không phù hợp  trào lưu tiến hóa trẻ suy khác nào cái đi tìm trâu  . Báo ngoài biển khơi còn châu báu trong nhà mình  thì quăng võ muốn xây dựng một tòa lâu đài nguy  . nga lại chia cái nền móng là khiêu khích bảo sau  Phật pháp không suy đồi Nhưng loại Điêu Linh chúng  . sinh khổ ải như thế trong Kinh Lăng Nghiêm đói  người tu thiền định hoặc bất cứ pháp môn nào mà  . không giữ giới luật thì rơi giọt à Định Của Tà  ma ngoại đạo như thế đủ biết giữ giới luật quan  . trọng biết trường đào người giữ giới được thiên  long ủng hộ ngoại ma thuyết phục hai quyển Thập.

Thiện Nghiệp này tuy là cháo lý căn bản như nội  dung bao quát nhiều khía cạnh màn tính chất Nhân  . Quả Nghiệp Báo ra cách ứng xử trong đời sống hàng  ngày du lịch còn khá cứng những thắc mắc như sắp  . sang bị quả báo gì và không sắc xanh hưởng được  phước báo gì cho đến giới không trộm cướp trà dâm  . giọng nữ hai lưỡi ác khẩu ý ngữ tham dục sân Nhuế  tà kiến mỗi giới điệu nêu rõ làng giữ Tội Phước ở  . trong đó chẳng hiểu thế thôi còn cho chúng ta biết  được giao nhân thì gặt quả chia gì vậy quý phật  . tử khi nghe đọc quyển Thập Thiện Nghiệp này nên  chú tâm tư duy nghiền ngẫm cho tường tận chịu khó  . nghe nhiều lần như trẻ mới nhận ra được sự diệu vô  biên của pháp bảo Ừ rồi tôi cho thuần thục xếp đạt  . được bản nguyện thoát dieppe nhiệt đạo quả chống  Diên Thạch luật nhân quả chẳng bao giờ chặt gieo.

Giống đạo khi mọc cây đi trồng từ bi có trái từ bi  gieo bảo ác lên cây vọng ạ dựng làng giữ do mình  . tạo Cát Sau này mình hưởng hết không sai ở cõi Ta  Bà bất luận gái trai tình như thế hết ai phạt tục  . a b nội dung định nghĩa một học Thiện Nghiệp  nghĩa là mười điều lành của ban Hiệp như sau  . ai nhỏ hơn có ba không sát sanh không trộm cướp  Không tà dâm về khẩu có bố không giọng nữ không  . lưỡng Thiệt không ác thủ không nhỉ nữa nên ý của  bà không tham lam không xâm như thế không Tại kiến  . ở đó là mười điều lành ngược lại là mười điều ác à  hài nhịp là gì nhịp là những ý nghĩ hành động dịp  . làm hàng ngày kết thành nhịp làng nghiệp giữ hoặc  không lành không giữ a nhịp làng Theo quan niệm  . của nhà phật là thân khẩu ý đều được chọn đành đem  đến sự An Lạc lợi ích cho chúng sanh ở hiện tại và.

Chị Lan Vy nghiệp giữ là những hành động tạo nên  cho nơi thân khẩu ế mất Thiện đem đến sự đau khổ  . cho chúng sanh ở số tiền nhịp Không Lạnh không giữ  là chỉ cho dịp làm không thiện không ác chính trị  . con người suy nghĩ hành động gây nhịp Thiện Ác  khác nhau cho nên nó sinh ra quả khác nhau nào  . là Thọ yểu đẹp xấu Giàu Nghèo Mạnh Lành Bến từ trí  ngu chúng ta tự gieo nhân rồi thừa hưởng gặp lấy  . kết quả của hành động đó Nếu ai đã tạo ra nghiệp  giữ dấu trốn ở đâu cũng không thoát được sự báo  . ứng của nhân quả kinh pháp cú nói dầu trên trời  giữa biển hay nắng vào động núi không chỗ nào trên  . đời trốn được quả ác nghiệp vợ chồng Kinh Pháp  Cú Thí Dụ Phật dạy người nào làm việc bớt tránh  . độc ác thời lãnh lấy 10 quả báo sau đây một sóng  rất khổ sở hay thân thể tật nguyện ba bệnh tật.

Triền miên 4 tâm trí tán loạn Năm Bị người du bán  sáu mắt nạn Quang nha 7 tài sản tan nát thảm thần  . quyển chia lìa chính nhà cửa tài sản bị lửa cháy  tiêu tan mời là sau khi chết phải đọa vào địa ngục  . ở nhịp đen cho quả đen nhịp trắng cho quả  trắng nhịp đen trắng cho quả đen trắng  . Nghe kinh A hàm nói Một hôm vua batư-nặc  thân hành đến ý kiến Đức Phật Dạ thưa rằng  . ở Bạch Đức Thế Tôn có phải người dùng giỏi  vua chúa Quý Tộc sau khi mạnh chung sẽ sang  . giàu vòng vua chúa quý tộc còn người nào dòng  nô lệ thấp hèn thì xanh vào vòng nô lệ thấp  . hèn Có đúng vậy không Phật Bạo Đại Dương nên  phía trên đời có bốn hạng người một là từ tối  . đi dạo tối hay là từ tối đi ra sáng ba là từ  sáng đi giàu tối 4 là từ sáng tiến đến sáng  . Ừ Thế nào là từ tối đi vào tối nghĩa là người này  sinh ra đời chịu nhiều sự khổ thế mà chán lo tu.

Thiện để chuyển nghiệp xấu lại làm dịch ác chẳng  khác nào từ chối tối đi vào chỗ tối tăm khổ sở  . hơn người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng là người sinh  ra đời từ thân mạn cho đến Giật trước không bằng  . ai nhưng họ ý thức đó là nghiệp xấu đời trước  nên ăn năn sám hối phát tâm cúng dường bố thí  . làm lành lánh dữ những người như thế là biết tiến  tới ánh sáng tốt đẹp cho chuyện tại và tương lai. người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối tức là người  này sinh ra đời hướng cánh giàu sang nhưng không  . biết tạo thêm phước lạnh này còn tham lam keo  kiệt kiêu căng hống hách tạo nhiều ác nghiệp  . những người như thế chẳng khác nào từ chỗ sáng  đi vào bóng tối nghèo nói thấp hèn khổ đau  . có người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng là người có  căn làng đời trước nên xanh vào nhà tôn quý hướng  . cảnh giàu sang lại tiếp tục bố thí cúng dường làm  ngược dịch Thiện trên kính dưới nhường người như.

Thế là từ chỗ sáng tiếng đến ánh sáng tốt đẹp  thanh cao hơn nói với nhân quả nghiệp lực kinh  . tăng chi Nói một thời Đức Phật An trú ở thành  xávệ giường tháng Lâm Một hôm hoàng hậu Monica  . đi đến Đức Thế Tôn sau khi Đáng lẽ rồi ngồi xuống  một bên bạch rằng bạn rất thấy Thôn do Nhưng dị  . do duyên gì có một số nữ nhân dùng sắc xấu hình  dáng hạ liệt nghèo khổ tài sản x sở hữu ích ảnh  . hưởng di tích Do nhân gì Ước gì có một số những  nhân dung sắc xấu hình dáng hạ liệt Nhưng để giàu  . sang tài sản lớn sở hữu lớn uy tín ảnh hưởng lớn  do nhân gì cho duyên gì có một số nữ nhân dùng  . sắc xinh đẹp nhưng lại nghèo khổ tài sản ít sở hữu  ích ảnh hưởng uy tín ích cho nhân Dì Duyên Dì có  . một số nữ nhân dung sắc xinh đẹp thủ Thắng giàu  sang tài sản lớn sở hữu lớn ảnh hưởng uy tín lớn  . a Phật dạy thế này Monica Nếu hạn nữ nhân nào  nhiều phấn độ náo hại để người ta nói động đến.

Một chút liền nổi nóng sừng sổ sân hận gây hấn  bất mãn là không biết cúng dường cho chia thi  . samôn bà-la-môn thức ăn giàu uống giải mặt  ra bộ giường nằm chỗ ở đèn lúa Tánh tình keo  . kiệt thấy người khác được lợi dưỡng cung kính  tôn trọng đánh lễ cúng trường thì ganh tị tức  . tối trói buộc bởi danh Tỵ người đó sau khi từ bỏ  cõi đời này Tái Sanh trở lại do sân hận keo kiệt  . nên lãnh thỏa thân thể xấu xí hình dáng hạ liệt  nghèo khổ tài sản ít sở hữu ích ảnh hưởng uy tín  . thế này Monica Ừ nếu nữ nhân nào hay phẫn nộ não  hại giàu bị nói bếp liền nổi nóng sừng sổ gây hấn  . biểu lộ sự bất mảnh quá hận nhưng người này biết  cúng dường cho samôn bà-la-môn món ăn giặt uống  . giải mặt xe cộ giường nằm chỗ ở đèn lúa tấn không  keo kiệt thấy người khác được lợi trưởng cung kính  . tôn trọng đánh lễ cúng dường thì không ganh tị  tức tối người ấy sau khi mạn chung Tái Sanh trở.

Lại do sân hận nên bị quả báo rung sách xấu hình  dáng hạ liệt nhờ biết cúng dường nên hưởng được  . phước báo giàu sang tài sản lớn uy tín ảnh hưởng  lớn này marica nếu nữ nhân nào không nổi nóng  . não hại Tuy bị nói nhiều Không biểu lộ phẫn nộ  sân hận về sức mạnh gây hấn Nhưng người này keo  . kiệt không biết cúng dường cho samôn bà-la-môn  món ăn giật uống giải mặt xe cộ giường nằm đủ xứ  . đèn đuốc sáng hay đố kỵ nhìn thấy người khác được  lợi dưỡng cung kính tôn trọng đánh lễ cúng dường  . Ừ thì nó ganh tị tức tối trói buộc bởi danh Tỵ  ngày ấy sau khi từ bỏ cõi đời này Tái Sanh trở  . lại nhờ không sân hận nên dung sát xinh đẹp thua  thắng do keo kiệt không biết cúng dường bố thế  . nên phải chịu cảnh nghèo gỗ tài sản hết sở hữu  ít ảnh hưởng uy tín ích này marica nếu nữ nhân  . nào không phấn độ náo hại Tuy bị nói nhiều nhưng  không nổi nóng nỗi Sơn không có biểu lộ sân hận.

Gây hấn bất mãn người này là hai cúng dường cho  trên vị samôn bà-la-môn món ăn giật uống giải  . mặt xe cổ giường nằm trú xứ đèn đuốc tán Tịnh  Không keo kiệt thấy người khác được lợi dưỡng  . không ganh tị tức tối vì đó sau khi thân hoại  mạng chung Tái Sanh trở lại nhờ không sân hận  . ở giường Ninh hưởng được phước báo rung sát xinh  đẹp giàu sang tài sản nhiều sở hữu lớn ảnh hưởng  . uy tín lớn Sau khi phật thuyết giảng xong Hoàng  hậu Marie cà thưa rằng Bạch Đức chítôn bắt đầu từ  . nay con sẽ không phấn độ não hại giàu bị nói nhiều  con cũng không nóng giận quán hận gây hứng bất mãn  . thì con sẽ cúng dường cho chưa vậy samôn  bà-la-môn món ăn rất uống giải mặt xe cộ giường  . đầm Tú xứ đèn đuốc thấy người khác được lợi dưỡng  cung kính tôn trọng Đáng lẽ cúng dường còn sẽ  . không ganh tị tức tối thật diệu thay và kết luôn  mong này nhận cô làm nữ cư sĩ Từ nay cho đến ngày.

Mạnh Trung Đức phận hứa cả truyền cao ngũ giới cho  hoàng hậu Monica rồi lại thuyết pháp về nghĩa Vô  . Thường mọi người đều tắt quả tuđà-hoàn qua bài  kinh doanh cho chúng ta thấy quan Hậu Monica có  . một tính đặc biệt là khi nghe pháp 3 tiết rõ tai  hại của sân hận Ấn Độ ganh tị đố kỵ và tháng keo  . kiệt bóng sẽ cho nên bà hứa với Đức Phật là sẽ  không nóng ở quán hận ganh tị đố kỵ keo kiệt và  . thành tâm phát nguyện thực hành diệt bố thí cúng  dường cho chim chị samôn bà-la-môn trong khi Nga  . kinh Nếu chúng ta biết xét lại mình giao phát tâm  làm những dịp tốt thì sự Nghe Kinh đó mới có lợi  . ích trái lại nếu chúng ta nghe kinh mà không biết  suy xét và cũng không cố gắng nỗ lực làm theo lời  . Phật dạy thì diệt Nghe Kinh đó chẳng có lợi ích  gì chúng ta thấy người xưa nghe một bài kinh hiếu.

Rõ ý nghĩa của bài kinh còn chúng ta ngày nay có  phong trào khi nghe kinh thì thích nghe thì thầy  . và sư cô nào đó nói hay đúng tâm lý của mình thì  rủ nhau đi đến nghe trong khi đó về phần mình thì  . chẳng làm được việc gì mà chỉ nghe cho thỏa thích  vậy thôi có mấy ai biết suy xét rồi kiểm điểm lại  . mình coi khi điều trị giặt chưa làm được điều gì  trong khi nghe kinh chúng ta phải có lòng tin B  . tâm thanh tịnh lắng nghe những lời Phật dạy rồi  tinh tấn tu hành để cho đời sống của mình trên  . nên tốt đẹp chứ không phải nghe rồi bỏ qua chúng  ta thấy sau khi Đức Phật thành đạo ngày giảng bài  . pháp đầu tiên là Tứ Diệu Đế cho năm anh em Ông  Kiều Trần Như Units ông là giác ngộ đắc đạo ngay  . trường hợp nữa là ông gia phá ông sống trong cảnh  giàu sang sung sướng một hôm ông tổ chức một buổi.

Yến tiệc linh đình sau khi càng cục vui ông nhìn  thấy chén bát ngỗng anh còn các kỹ nữ thì mệt mỏi  . nằm lăn ra ngủ mồ hôi chảy ra phấn son Doan lỗ  trên gương mặt ông thấy cuộc đuôi chơi ở trên  . đền ông ấy đi đến gặp Đức Phật khi đó Đức Phật  giảng cho ông nghe bài pháp Tứ diệu lễ nghe xong  . ông định giác ngộ cho người xưa có tình tín lý quý  trọng pháp hết sức đặc biệt cho nên mới mau giác  . ngộ đắc pháp còn chúng ta xem Kiên nghe pháp không  biết bao nhiêu lần mà Tại sao không giác ngộ Tại  . vì chúng ta nghe xem là để nghe xem vậy thôi đa  số là học trên lý thuyết trên nên phiền não sanh  . tử chị nhiên không rất là gì muốn diệt trừ phiền  não thoát ly sanh tử chúng ta với hội đủ 3 yếu tố  . một là răng hay là tư ba là tôi có nghĩa là khi  xem phim nghe pháp phải thành kính chú tâm tư duy.

Những lời Phật dạy rồi đem ra thực hành thì chắc  chắn chất thành tựu được đạo quả vô thưởng vô đề  . vợ chồng khi kinh Phật dạy các vị heo nên  biết những người nghèo khó hình dung xấu  . xa bệnh tật gặp nhiều ách nạn không được tự  do phải biết rằng những người ấy quyết định  . đời trước có phá giới tập Đố sân hận không nồng  hố thèm có những người thân hình lành mạnh xinh  . đẹp giàu sang có thế lực phải biết rằng người  ấy đời trước có Trì giới bố thế tinh tấn không  . lòng tật đố sân hận do đó Đức Phật Thuyết Kinh  Thập Thiện Nhằm để ngăn chặn những tư tưởng ác  . Lời nói chẳng lành hành động mất Trắng 10 giấy  này y cứ trên lòng từ bi bình đẳng để diệt trừ  . ngoại tội lỗi đem lại hạnh phúc an vui cho chúng  sanh ở hiện tại dài chỉ like hạnh phúc thay ai  . Em Giáng sinh hạnh phúc thay Giáo Pháp Cao Minh  Hạnh phúc thay tănggià hòa hợp hạnh phúc thay.

Tứ chúng đồng Tôn Kinh Pháp Cú ý nghĩa và giá trị  của Mười nghiệp lành à mục La Mã không sát sanh à  . a section là lãng mạn chúng sanh Tự mình viết  túi người giết thấy người giết vui theo điều  . phạm giới xác ạ Tại sao Đức Phật đưa ra điều răn  thứ nhất cấm không cho Phật tử giết người sát giật  . vì tất cả mọi loài đều ham sống sợ chết trong các  tội ác tội lớn nhất là làm thân Phật ra máu vết  . Allah Hướng Tổ Thầy cha mẹ giao phá hòa hợp Tăng  Ôi trời đó chắc chắn bị loại vào địa ngục a tỳ  . vụ giết đồng loại bị quả báo hiện tại thân nhân  người ta sẽ báo thù nếu không cũng bị pháp luật  . trừng trị cho dù họ phúc hơn khéo trốn thoát luật  thế gian nhưng không qua luật nhân quả kiếp sau bị  . nạn nhân giết lạ em chưa hết giết chết một bạn  người tức là làm cho ông bà cha mẹ vợ chồng con  . cháu người ta phải chịu cảnh cốt nhục chia lìa  giao phát rỡ những hoài bão công danh sự nghiệp.

Làm cho họ chết trong quốc hận Nuối Tiếc quả báo  đến với kẻ đó đời sao chịu cảnh người thân phân  . Lê Sơn nhịp đối dở chết trong đau thương hối tiếc  viết thú vị tổn giảm tuổi thọ luân hồi thường mạn  . bệnh hoạn chết hiểu nói đến quan trái của nghiệp  xác thuở Phật sanh tiền của anh chàng nọ cưới vợ  . nhiều năm nhưng chẳng có con nên mới cưới thêm vợ  lẽ không bao lâu có thai vợ lớn nhìn thấy chồng  . lúc nào cũng chăm sóc vợ lẽ hết sức chu đáo nên  Lòng Ganh Tị ghen tuông nổi lên xanh tâm độc ác  . khi mua thuốc phá thai trộm trợ thức  ăn làm cho Cả mẹ lẫn con đều chết  . có gì thai già tháng người chồng điều tra biết  được ngoan hình nên đánh đập vợ lớn cho đến chết  . Anh Luân Hồi nhân quả trả vay sau khi chết giờ nhỏ  sang làm con chồn vợ lớn sang làm con gà mái mỗi  . khi gà có con chồn ta bắt ăn thịt và sau đó ăn  luôn gà mẹ kiếp thứ ba sau khi gà chết sang làm.

Con beo chồng sang làm con nay cái mỗi khi nay  có con bèo đến bắt ăn thịt Cả mẹ lẫn con biết  . thứ tư nay sang làm hung thần còn béo sang làm  người con gái đến tuổi trưởng thành người con  . gái có chồng lúc sang con hung thần đến bắt ăn  thịt làm cho cô ta vô cùng đau khổ trải qua hai  . lần như thế đến lần thứ ba người chồng Đề nghị  đưa trở về quê ngoại sang ạ sau khi sinh được  . một thời gian hai vợ chồng bồng con trở về quê  nhà đi gần đến kỳ duyên Tịnh đá bóng nghe tiếng  . gió từ xa thổi tới như Cuồng Phong Vũ Bảo người  vợ nhìn lên trời thấy hung thần đối bác liền ôm  . con chạy dạo tỉnh giá trị riêng cầu sinh vật từ  bi cứu mạng cho con mình à vì đó hung thần cũng  . vừa đến nơi nhưng bị chư thiên giữ cửa ngăn lại  không cho vô bí mật bảo a nan đà ra gọi hung thần  . giàu nhờ quay ngược phận nên thần ta toát ra trễ  vậy trước mặt hai nạn nhân vật Từ tốn Khuyên Bảo.

Vì sao các người cứ mãi giết hại lẫn nhau như thế  Quan trái biết bao giờ mới chấm dứt rồi và kể lại  . Mối Thù nhiều đời cho họ nghe xong liền đọc Kệ  Nếu lấy oán báo oán quá ấy mãi chất chồng Nếu  . lấy Đức vào ánh quá ấy tự tiêu tan Nghe bài kệ và  lời khuyên của phật Hương thần và người phụ nữ quá  . giải hết quán thù đồng đứng lên đánh lễ Phật cầu  xin quy y Thọ chị ngủ giới lòng từ bi của đức Phật  . tem chúng sanh như con của mình nên ngại không cho  đệ tử sát sanh hại giật dưới bất cứ hình thức nào  . Có gì ngày biết mọi loại điều sở gươm đao giáo mác  . Sự thật gì khi chúng ta nhìn thấy cốc ếch sắp bị  cắt cổ nó liền đưa chân chống đỡ trâu bò gà vịt  . tôm cá kỳ bị đập đầu thọc huyết chặt kỳ đáng dẫn  thì quán sợ giấy rùa rên la tỏ ra đau đớn vô cùng  . khi chúng ta hãy xem qua mẫu chuyện đau thương của  vợ chồng trước dựng rừng bị sức mạnh và trí khôn.

Của con người hủy diệt Chuyện kể ở trong một khu  rừng web Du nọ có cặp vợ chồng Chú dượng một hôm  . rực rỡ sang được chú Dượng con thật là kháu khỉnh  dễ thương chúng sống trong cảnh êm đềm hạnh phúc  . trên cành cây cau giữa núi rừng hoang dã rồi một  ngày kia giữ Mẹ đang bé dưỡng con chui đùa bỗng  . đầu từ dưới đất một mũi tên vắng lên chúng dưỡng  mẹ giữ mẹ ôm ngực hét lên những tiếng kêu ai oán  . trộn lẫn đau thương máu lệ tuôn trào thấm ướt cả  thân dinh dưỡng mẹ đau đớn Hoàng ngoại dường như  . muốn buông rơi con mình nhưng tình mẫu tử thiêng  liêng dinh dưỡng bảo cố gắng bé dưỡng con vào lòng  . cho bú thật no rồi cẩn thận giao dinh dưỡng  chồng và trăn trối hãy cố gắng ở lại nuôi con  . ở dưới ảnh bắt bi ai đầy máu lệ giữa mẹ đưa tay  rút nhẹ lên mình dưỡng con rồi nhìn dưỡng giọng  . lần cuối từ từ trước đi hơi thở sau cùng nhắm mắt  buông tay rơi xuống mặt đất nằm quằn quại trên.

Vũng máu bên cạnh tiếng cười thỏa mãn của tin thợ  săn Hiếu sát 39 cái Thám chảnh đó đã kéo dài Từ  . Ngàn Xưa nên đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni phải thuốc  ra những tiếng nói nghẹn ngào cần còn người hãy mở  . rộng lòng từ để san bằng nhưng hô thẩm đau thương  chất giản loại được sống trong cảnh bình đẳng hạnh  . phúc khi vui cũng dìm cầu món ngon vật lạ ăn  cho quái phẫu vì ra mà con lắm người bắn chim  . đâm cá họ lấy thuốc giật làm bia điểm bánh 7 rọc  câu đối treo móc Đập đầu cắt cổ lột da chiên xào  . nấu nướng luộc sống mặt cho nó kêu gạo Giấy chết  mà họ vẫn thản nhiên coi như không có gì xảy ra  . anh giống như tên tướng cướp mặt đằng đằng sát  khí giết người đẫm máu mà chẳng gớm tay gì làm  . sát quá nhiều tri thức của họ trở nên chai đá  không còn cảm nhận sự đau đớn của kẻ khác Những  . người giúp dẫn lâu này cũng giống như thế ngược  lại khi họ bị đứt tay hay nước sôi dân chúng một.

Chút là nhảy dựng lên kêu trời rên la vì thế  mà người ta lại đành lòng giết hại sinh nhật  . để bày tiệc ăn uống phung phí đàn ca xướng hát  vui chơi thỏa thích trên sự đau khổ của chúng  . đã có nhiều người ăn nhiều món độc địa nào là  thích ăn tim gan Phèo phổi bao tử dạ ốc khỉ nướng  . cá sống và Bởi thế cách thân của họ sang ra đủ thứ  bệnh như cao huyết áp tiểu đường sỏi thận đau tim  . xơ gan ung thư phổi loét bao tử nghe nói đến tai  Hải của Nghị ăn thịt nhà chiếc ra xin nick nói  . Ừ nếu mỗi bữa ăn người ta dùng thật là ngấm ngầm  Tứ đầu độc làm cho cơ thể xanh bệnh chết sớm mà  . không hay biết thật vậy Ngày nay những nhà y  khoa Bác sĩ trứ danh như sau tai và Eriol kiếp  . caramel nói vợ chồng các thứ thịt có rất nhiều  chiếc độc nguy hiểm cho sức khỏe con người bằng  . chứng là các loài giật bắt nhiều chứng bệnh như  bò điên heo lở mồm long móng cũng gia cầm cá có.

Độc ăn vào dễ bị truyền nhiễm ngộ độc mà chết  tổ chức y tế thế giới đã phát minh 40 phần trăm  . người bị ung thư ở Mỹ là do ăn nhiều chất Mở bác  sĩ vô like chuyên gia dinh dưỡng của diện y học  . Harvard cho rằng những độc tố trong thịt giảm  ở là nguyên nhân sinh ra các thứ bệnh hơn nửa  . người ăn chay tăng thêm sức khỏe giảm bớt những  bịnh tật khi các nhà khoa học Y học Đông Tây đều  . công nhận thức ăn chay làm nhẹ dàng Thanh Khiết dễ  tiêu hóa và có nhiều dưỡng chất bổ ích cho cơ thể  . vì thế mà có nhiều người quan niệm sai lầm họ  nói ăn thịt cá mới đủ dưỡng chất và sức mạnh  . thật ra ăn thịt cá không có sức chịu đựng  cực nhọc dẻo dai bằng người ăn chay trường  . chính giáo sư quỷ Dracula ở đại học sau nhiều  cuộc thí nghiệm đánh long trọng tuyên bố rằng  . em ăn thịt của những động vật có nhiều chất đạm sẽ  làm cho con người không đủ sức chịu đựng cực nhập.

Bằng người ăn chay tại đại hội Olympus xã Hà Lan  năm 1928 người đạt kỷ lục về MU chạy marathon là  . and peele an toàn là đồ chay muốn cho cơ thể khỏe  mạnh ít bệnh sống lâu nên dùng nhiều rau quả trái  . cây anh theo tiến sĩ hóa học Liên Xô cũ Santafe  New York gửi anh trai kéo dài tuổi thọ như ở vùng  . kokaio Liên Xô cũ có rất nhiều cụ già tuổi thọ cao  là nhờ các cụ anh chủ yếu là rau quả dạ thức ăn  . chay rất nhiều thầy thuốc kích thừa nhận rau quả  ngũ cốc có nhiều vitamin ngăn ngừa bệnh thiếu máu  . không mật và góp phần phục hồi các tế bào của  cơ thể các loại như cam quýt có thể ngăn ngừa  . bệnh ung thư mỡ động mạch nước cam làm mát phổi  mát gan Martin mắt thận điều hòa dạ dày giải khát  . giải nhiệt giải độc những trường ở Ừ cái chuối  giường ngon dừa có giá trị dinh dưỡng cao hơn  . các loại trái cây khác chuối chín chứa nhiều đường  một chiếc Đàm dành nhiều sinh tố giúp cứng xương.

Quân bình thần kinh chỉ luôn bệnh suy nhược thấp  khớp trái vú sữa bổ thận mát tim phổi dảiú nhiều  . trải Lê những phổi maj tim giáng hỏa tiêu đờm giải  khát giải độc chữa phổi khô kho khan ho có đờm nói  . không ra tiếng có người lạnh bụng yếu dạ dày và  sản phụ không nên ăn li trái bơ làm giảm mỡ độc  . hại trong cơ thể chỉ luôn bệnh xơ gan giúp bảo vệ  các mạch máu lại thêm chống lão hóa trái bưởi trị  . nhiều bệnh gì đường ruột và mạch máu trái nho dâu  cà chua chống lão hóa giữ được tuổi trẻ lâu dài cà  . rốt làm giảm ung thư phổi rất tiêu hóa bổ máu cà  rốt có tác dụng hạ đường trong máu và các chứng  . tay chân cơ thể tê cứng da khô Nó sen và củ sen  giải được phiền nhiệt ý nhịp chảy máu cam bổ tim  . tăng Dịch vị trị tiêu chảy khí huyết lưu thông  điều hòa khiến cho thân thể tinh thần nhẹ nhàng.

Khỏe mạnh sống lâu chị bí đỏ chứa được chứng nhức  đầu chóng mặt đề phòng Đau hoàng ốc chỉ luôn cao  . huyết áp suy tim suy thận viêm niệu viêm ruột bí  đao thanh nhiệt giải khát lợi tiểu tiêu ung nhọt  . nghiện trường giải độc người bệnh lâu ngày hoặc âm  hư thì không nên ăn cà chua bổ máu bổ tim mát gan  . giúp tiêu hóa nhiều sinh tố a ra nhiều chất kháng  độc giảm chứng căng mạch máu và bớt nguy cơ nhồi  . máu cơ tim cà chua xay nát lược bỏ hột để đường  giàu uống sẽ sáng mắt mát thận mát gan mát máu  . và mặt tim mỗi sáng ăn hai trái cà chua tươi trị  tiểu đường cao huyết áp mất ngủ vợ chồng toàn vũ  . chào quá không Chứ não tốt hơn cà chua nhưng ăn  nhiều quá sẽ bị phạt hỏa sưng phụ mồng tơi giải  . nhiệt những trường chức đại tiểu tiện dễ dàng dừa  Tống ký nóng khí độc trong ruột già ra cầu kỹ giải.

Nhiệt lọc máu chữa chứng đau khớp ngứa ngoài da  gan hư mắt mờ và bệnh tiểu đường dào lành vừa  . bổ dưỡng ngon giúp trẻ mau lớn nhất là phát triển  chiều cao phòng ngừa đau mắt phù thủng ra giúp cơ  . thể đề kháng bị chặt rau má mát gan giải độc chữa  đau mắt ra sưng đỏ lỡ nóng rát trong bụng khó chịu  . Ăn rau dền gai thông tim mạch Giải Phong nhiệt  mát gan mát dạ dày những trường dạy nghiệm giữa  . huyết trắng rau đắng mắt Kim dáng hỏa rãi nổi  nhiệt trừ ban nhiệt Nhập lý melkco chế độ ăn  . uống theo Bác sĩ areva cho biết sự phát triển và  sức khỏe của con người đòi hỏi phải có protein  . chất này có nhiều trong các thực vật như đậu  Hà Lan có 23,8 phần trăm đậu nành 25 phần trăm  . trong khi đó thì hệ chỉ có 17 phần trăm cá 16,5  phần trăm để đề phòng thiếu chất sắt nên cung cấp  . vitamin C cho cơ thể cần dùng thêm chanh ngò cam  rau xanh bắp cải và bổ sung cho khẩu phần ăn các.

Thực phẩm giàu chất sắt như gạo lứt đậu đen đậu  xanh đậu đỏ rau muống rau dền đỏ cố đèn đỏ dừng  . chân vitamin B12 có rất ít trong thực vật người  ăn chay cần uống thêm B12 Nếu không ăn rau câu  . và rong biển nước ta có rất nhiều trái cây rau  cải quanh năm phải thay đổi rau cải trong mỗi  . bữa ăn để có đầy đủ Vitamin nên giận ưu tiên thức  ăn nước uống chế biến từ đậu nành cần bổ sung thêm  . sữa phô mai sữa chua để tăng thêm hương vị và dinh  dưỡng các món ăn nên rất lên thức ăn mè đậu phộng  . anh cũng cần lưu ý là chúng ta phải ăn theo đúng  quy luật âm dương thí dụ bí đao là âm lạnh tiêu là  . dưa nóng cho nên khi nấu canh bí đao ta phải rắc  tiêu giàu như thế sẽ điều hòa dùng rất tốt Ngược  . lại nếu chỉ an toàn lạnh quạt Nóng thì dễ sinh  bệnh và không nên nêm 1 ngọt ngào thức ăn theo Bác.

Sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng Nguyên giám đốc trung tâm  dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết một ngọt  . là những chức phụ gia nhằm tăng giác không có giá  trị dinh dưỡng những người có thể trạng nhạy cảm  . như hay bị nhức đầu ói mửa cao huyết áp viêm thận  dần dần Không nên dùng bột ngọt gì nó làm giảm trí  . nhớ và tổn thương tim gan thận để tránh bệnh tật  nên nên chào thức ăn bằng đường cát đường phèn. khi chúng ta hãy ăn chay để giữ gìn sức khỏe  phòng ngừa bệnh tật bảo vệ môi trường cân bằng  . sinh thái và cứu lấy sự sống của các động vật  Em ăn chay có lợi ích như thế Vậy mà có người  . không hiểu Khi An trai bị bệnh chút ít nghe người  ta nói ăn chay lệch lạc làm tổn hại sức khỏe nên  . mới sanh bệnh như thế liền bỏ ăn chay quay sang  ăn mặn đó là quan niệm Sai lầm đáng tiếc vô cùng  . Anh xin lỗi mà nói nếu không nhờ Phước An trai  họ còn mang những căn bệnh ghê gớm hơn thế nữa.

Tan triệu năm đạo quan ở tỉnh Chiết Giang huyện  Gia Hương Quan thấy thú họ Trần sinh hoạt pha  . sĩ từ y phục xe ngựa cho đếm những dựng trang  trí nhà cửa phòng ốc đều Mỹ Lệ khi vào bữa ăn  . hàng ngày chẳng thấy thú rất thích ăn ốc vịt chân  gấu ri cá về gà hôm nay nói chung là ông ta dùng  . những thực phẩm rất cầu kỳ quý giá để ăn và đãi  khách mà những tâm tàn sát vô số sinh nhật dù tội  . Ừ ông thường nói trên mọi người đời người sống  chẳng được bao lâu Nếu không biết tận hưởng những  . thức ăn cao lương mỹ vị thì hết là uống như bậc  Hiền chí đều không đồng tình với quan điểm của  . ông có người nói để rồi xem chung cuộc một ngày  nào đó chắc chắn ông ta sẽ chuốc lấy quả báo xấu  . kết quả nhìn trải qua hơn 10 năm gia cảnh lần  đầu suy sụp còn ông thì mang một chứng bệnh  . điên không phân biệt Đông Tây phải trái sạch  bẩn thường bóp Phân bỏ vào miệng gặp hoàng.

Xoáy mảnh Sắc cũng cho vào miệng nhai bừa nuốt  đại gì vậy màn thương tích và không tiêu hóa  . nổi nên phải chết đó là hậu quả của sự tham thực  thường thay trên dao dưới thấp trong khoảng thời  . gian đó biết bao nhiêu công dẫn đáng đứng  chỉ miệng bụng mà ngày ngày tàn hại không  . biết bao nhiêu sinh Bạn tạo nên xác nghiệp  quá nặng thì làm sao mà tránh khỏi ác báo  . khi xưa kia ở thành khăn trâu có bột lão ông không  Con nghe người ta bảo rằng ăn rùa sẽ có con ông  . liền đi mua thật nhiều rùa hàng ngày nấu ăn trải  qua hơn 1 năm toàn thân ông sanh ra ung nhọt các  . thầy thuốc đều bó tay vô phương cứu chữa ông nằm  trên giường đau đớn rên la ú ở chịu nhiều thống  . khổ đến chết nhà trên đàn ca múa hát dưới bếp giao  thức nhuộm máu đỏ thịt béo rượu đồng tổn giảm tuổi  . thọ phước đức kêu bò Thiện Ác Phước Hòa người  có trí huệ nên cẩn thận cho mọi người đều cho.

Rằng tội của người giết nặng tội của người ăn  chè điều này không đúng luật pháp đã quy định  . phạm tội cũng chia làm hai loại đó là thủ phạm ra  trong phòng thủ phạm chính là tự tay mình làm con  . công Phạm là những kẻ mùa theo vậy thì người trực  tiếp giết là thú phạm hay là người ăn thịt là thú  . phạm Điều này không nhất định ví như lúc đồ tể  Giết heo đi bán lúc này đồ tể chính là thủ phạm  . người mua thịt là tòng phạm nhưng thịt không đủ  bán người mua chị nhiều quá đồ tể đèn viết thêm  . Lúc này người mua thịt trở thành thú phạm đồ tể  là cộng phạm cho nên gieo nhân như thế nào thì  . mỗi người tự chịu quả báo như thế ấy người thời  nay không tin thế nhưng quả báo ứng bằng người  . thời xưa Hoa rất sợ nhân quả mạnh ngay Kẻ Đồ Tể  Của Sự nhân quả báo ứng cho nên lúc sắc viết heo  . miệng Họ luôn nói thế này heo này theo ngày mày  đừng hận tao mày là món ăn của thế gian họ không.

Ăn tao không giết mày hãy đòi nợ người ăn thịt bạn  xem tránh những người ăn cho đến kẻ giết theo cũng  . sợ heo đến loại mạnh như thế rốt cuộc heo đòi nợ  người ăn hay là đòi nợ người giết tục ngữ có câu  . nói rất hay oan có yeah nợ của chủ cho nên ăn  có quả báo của anh giết qua quả báo của chiếc  . từ thuở xưa Đức Phật trú tại thành Lan truyền kỳ  các nước này năm trăm dặm có một hòn núi là nơi cư  . trú của một gia tộc gần 120 2 người họ sống bằng  nghề săn bắn trong rừng chán Có ai biết làm ruộng  . rẫy tín ngưỡng của họ là thờ quỷ thần Đức Phật  thấy họ có thể đổ được nơi này đến đó ngồi với một  . gốc cây thân Phật tỏa Ánh Từ Quang chiếu khắp đất  trời cây lá trong núi đeo biến thành sắt vàng lớn  . nhỏ ai thế con đều quan hệ để cho Phật là một vị  thần linh nên kéo đến lễ bái Anh Đức Phật nhưng đó.

Thuyết giảng về tội báo sát sanh phước đức từ bi  cho họ nghe nghe xong ai nấy đều quan hỉ nói chúng  . con sát sinh ăn thịt bị sông này muốn dâng cúng  thịt thú rừng sinh ngày hãy nhận lấy Đức Phật Bảo  . Vợ chồng giáo pháp của chư Phật không ăn thịt  chúng sanh ta đã thỏ trai rồi Không cần phải  . dọn ra nữa Anh Đức Phật nhân đây dạy rằng người  sống ở đời thức ăn chay rất nhiều sao không ăn lại  . giết hại mạng sống của chúng sanh mà ăn Ừ biết  rồi sau khi chết phải bị oa giàu Tam đồ ác đạo  . em làm người nên ăn ngũ cốc thương yêu mọi loại  gì tất cả chúng sanh đều ham sống sợ chết giết  . các loại giật để nuôi sống mình tội lỗi rất nặng  người nào có tâm tự mất xác đời đời được an vui  . mọi người nghe phật dạy ăn năn hối cải Phật gì họ  giảng giải gì công đức của việc không sát sinh ăn  . chay và tội bó của việc giết hại ăn thịt người  đứng đầu bộ tộc tỉnh ngộ liền Quỳ Xuống bạch.

Phật chúng còn sinh trưởng nơi núi rừng lấy Việt  săn vắt làm kế sinh nhai tội lỗi chất chồng rất  . nhiều sinh này Dạy cho cách nào để từ bỏ nghề săn  bắt này bây giờ Phật nói kệ hàng từ biến mất xác  . sự thận trọng ý và lời đây là chỗ bất tử an lạc  không tay họa đức Phật nói xong về tất cả đều  . phát tâm ăn chay dân giữ nam giới sau đó Đức  Phật đến nói thế vua Bình Sa cấp cho họ ruộng  . đất và hạt giống để làm ăn sinh sống thấy được  sự tai hại của sắp sang ăn thịt quý vị tập ăn  . chay một thời gian bất chợt thấy người ta cắt cổ  gà đập đầu cá nó giãy chết mình cảm nhận nỗi đau  . đớn ghê gớm mà trước đây không hề hay biết ở  trong kiến thiết bàn Phật nó mọi người ăn thịt  . dứt mất hạt giống từ bi người ăn chay được công  đức vô lượng trong giới bồtát Đức Phật dạy rằng  . thế này các phật tử người nào cố ý ăn thịt của các  loại chúng sinh thì Mắt Vô Lượng tội em sát sinh.

Cũng là nguyên nhân sinh ra chiến tranh con người  ỷ mạnh hiếp yếu giết hại thu vật một cách độc ác  . từ trước khi chết nó ốm lòng oán hận cho đến khi  trả hết nhịp thú xanh Lên nhân gian đó là lúc  . ban cha đuổi đầu nên thế giới thường xảy ra những  cuộc chiến tranh thảm khúc ở hăng say bắn giết lẫn  . nhau để giải quyết Món nợ truyền kiếp giống như  chuyện dòng họ thích bị vua tiền lưu ly giết hại  . bộ truyện kể một hôm Đức Phật ngồi tính tọa dưới  Cookie bỗng nhiên cảm thấy nhức đầu trong khi đó  . rùa tìm lưu ly đàn kéo Bình điểm đánh chồng  Họ thích Đức Phật liền dùng thần thông hiện  . ra đứng trước đoàn quân dù luôn đi Thấy Thế Liền  xuống ngựa đánh lễ phật rồi kéo quân trẻ trải qua  . 3 lần như vậy đến lần thứ tư ông ta kéo quần đi  ban đêm Đức phật không hiện ra nữa trong khi đó  . dòng họ thích gì dữ giới bức xác nên đứng thẳng  nhiên cho chúng giết người Nam họ Bắc chung sống.

Đó cái đầu lên rồi cho do giày đạp còn nữ thì chặt  tay chân sẹo mũi quần xuống hố qua cuộc thảm sát  . Khi ngài xálợi-phất hỏi Phật ở Bạch Đức thi trung  do ác nghiệp gì mà dòng họ thích vị đoàn quân của  . tiền lưu ly giết hại một cách dã man thảm khốc  như thế và do nguyên nhân chi Thế Tôn bị nhức đâu  . Anh Đức Phật nói từ thuở xưa hồi Thời Quá Khứ  ở một thôn Nọ nhằm năm hạn hán mất mùa nên dân  . chúng kéo nhau đến hồ để bắt cá ăn trong hồ có  hai con cá chúa là đang ngươi giả Đa Thiện tập  . hợp đàn cá lại Nói Rằng bấy lâu nay chúng ta  sống trong cảnh bình an vui vẻ không ngờ hôm  . nay loài người Ý mạnh hiếp yếu vô cớ đến đây giết  hại Chúng ta cái hận này quyết trả cho bạn được. hai kỹ đến đây Đức Phật nói do Nhân Duyên  ác nghiệp nó âm thầm giác nối những người  . dân làng thuở xưa xanh lên dân gian làm quyến  thuộc dòng họ thích còn những con cá thuở đó.

Cũng đồng thời xanh đem kết làm quan quân của  tiền lưu ly do oan trái đời quá khứ nên dòng  . họ thích mới biết đoàn quân của Trizzie hại  như thế còn ta bị nhức đầu là gì thuở Đó là  . một em bé thấy người lớn bắt cá viện lên bờ  liền lấy cây gõ vô đầu nó chơi nên bị quả  . báo nhức đầu Đức Phật khuyến cáo đại chúng sẽ  ít ta hiện ra ngăn chặn đoàn quân của Tùy lưu  . ly không phải là không biết luật nhân quả  mà để cho người đời thấy rằng chính ta có  . đầy đủ thần thông Diệu lực như thế mà còn  không ngăn được bước tiến của nghiệp lực  . ở đây là chúng sanh bình thường thì làm sao thoát  khỏi các con hãy xem lấy đó mặt tự nhắc nhở mình  . Cho tứ chúng nghe lời Phật dạy tất cả điều phát  nguyện trọn đời tránh xa sát sanh hại giận à  . Anh ở thế gian nguy tác quan niệm giật dưỡng Nhơn  viết thú ăn thịt là chuyện bình thường nhưng khi.

Xem kinh rồi mới thấy không đơn giản như quý suy  nghĩ đâu vì giao Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu trong  . khi kinh Phật nói chúng sanh Từ Vô Thụy đến nay cứ  mãi giết hại ăn thịt lẫn nhau nên bị ác báo sanh  . tử chả dây trong ba cõi sáu đường Kinh Lăng Nghiêm  nói thể giết một mạng là đền một mạng Tổ xưa từng  . dạy hay lền trong Canh Ngọ Oán Hận Thấu Trời  Xanh tiếng kêu trong lò thịt gây thành lửa đao  . binh ngày Tỳ Ni Đa Lưu Chi diễn tả cảnh bi đát của  một con lừa bị người đồ tể đem vào lò mổ xác thịt  . Ừ anh Có biết khi em giàu lò thịt cá chân tay  đều bị cháy nằm có thân thể em giờ nước chính  . trong lò giờ phút cuối Lệ trào tôm khóe mắt ạ hôm  qua 27 kể trên chứ tổ chỉ cho chúng ta thấy trong  . bát canh có rất nhiều sự đau đớn oán Hờn của con  vật chính sự quán thần đó nó biến thành đao pin.

Giặt giả quý vị xem tivi Nghe đài quay báo hãy  trên thế giới thường xảy ra chiến tranh và hàng  . ngày có không biết bao nhiêu vụ đánh chém thủ tiêu  âm mưu giết hại lẫn nhau đều cho nghiệp sát kì ra  . ngày nào con người còn giết hại thú vật để ăn là  ngày đó còn các bà mẹ buồn rầu gạt Lệ Tiễn con ra  . chiến trường và những người vợ u sầu đau khổ Khóc  than thì hãy tinh trọng tưởng Trần khiến con cái  . bơ vơ không biết cha mình là ai chiến tranh không  bao giờ chấm dứt Nếu con người còn tạo ra vợ chồng  . Kim Bồ Tát giới Phật nói tất cả chúng sanh đều  là khuyến thuộc có đầy đủ Phật tấm như nhau không  . khác nếu chúng ta giết chết một con vẫn tức là bớt  chết lòng từ của mình giết luôn dị vật tương lai  . và viết lộn Anh làm người thân trong quá khứ suy  nghĩ xem qua mẫu chuyện trong Kinh Pháp Cú Thí Dụ.

Sẽ rõ thổi xưa Đức Phật an chủ tịch nước giá rẻ vì  hàng trời người mà thuyết pháp lúc ấy trong thành  . có Ông trưởng giả rất giàu có rừng gánh team quá  tham lam keo kiệt không biết bố thí là gì Một hôn  . Trưởng Giả size ở giết một con gà méo ướp gừng  tiêu gia vị rồi đem quay ở các món ăn chẳng mấy  . chốc đã Thông rồi Bưng lên cúng ông bà cha mẹ thì  dọn Súng Vàng Ông Giang điện cho đóng cửa lại hai  . vợ chồng để đứa con nhỏ ngồi ăn uống với nhau  Đức Phật biết Ông trưởng giả có thể độ được bèn  . quá ra một nghị Simone ngồi trước bạn ăn của họ  Trưởng Giả ngẩn đầu lên trông thấy liền mắng ông  . là tu sĩ mà không biết hổ thẹn nhà người ta đang  ăn uống Sao lại đường đầu sông rạo người mới thật  . Ngu si không biết hổ thẹn ta là thức sĩ có chi ma  hổ thèm em tôi và nhớ con mồi ăn uống vui vẻ với.

Nhau ông nói không biết Hổ Thẹn Là sao này trưởng  Dạ con gà trên bàn là cha của người đời trước  . có gì quá tham lam bị đỏ làm gà đứa con cũng hơi  từ nhiều kiếp trước là quỉ lasát gì quan trái  . nhiều đời nên nói đến để hại còn dở cuốn hơi ngày  nay chính là mẹ ngươi đời trước do chịu quá luyến  . ái nên xanh trở lại làm vợ sáu nẻo luân hồi quanh  quẩn trong đó vàng phu hóa mà biết được chỉ có các  . bậc chân nhân đắc đạo đức mới thấy được cách diệt  người chết chỗ này sang chỗ kia để cảnh Tính ông  . Đức Phật liền dân dụng thần thông cho Trưởng Giả  thấy được những việc xảy ra ở đời trước Trưởng Giả  . kinh sợ quét mồ hôi liền Đáng lẽ Phật cầu sinh sám  hối tội lỗi tạ ơn Đức Phật sinh Thỏ chị củ giới  . Nguyện trọn đời từ bỏ nghiệp xác ạ bây giờ Đức Thế  Tôn nói kệ chúng sanh bị não hại Lão Tử Nghiệp trả.

Dây bậc lý trí giải thoát không giết hại chúng  sanh người trí thấy rõ ái ngụ kiên cố khó ra nên  . tránh xa các dục rất cái được an Phone Ông trưởng  giả Nghe Phật viết xong liền chứng quả tuđà-hoàn  . Ừ ừ thế Giang có lắng nhà đến ngày đám giỗ thưởng  thức thì giết mổ rất nhiều trâu bò heo chó gà dịch  . tôm cá tổ chức Yến tiệc linh đình nấu nướng bày  giả đủ thứ món ăn đặt lên bàn thờ cúng vái ông  . bà cha mẹ thân nhân quá giản chị ăn nhưng khi  đem xuống cá thịt vẫn còn nguyên rồi cùng nhau  . ăn uống no say có khi cải giả đánh lộn là nỗi ôm  sợ cứ hỏi có ích gì cho vong linh người quá cố  . ở trong kinh địa tạng dạy con người sau khi  chết thần hồn dơ dẫn mệt mờ lúc nào cũng trông  . ngóng chờ đợi người thân tô tạo phước lành  hồi hướng cho họ được nhẹ nhàng siêu thoát  . Ừ nếu còn cháu thân bằng Quyến thuộc gì nhỉ tưởng  đến người thân đã mất phát tâm thiết lễ trai tăng.

Cúng dường tam bảo bố thế phóng sanh thì lấy phần  công đức người mất hưởng được một phần sáu phần  . còn lại người đứng ra làm được hưởng trái lại nếu  giết hại sinh vật để cúng tế thì chẳng có ích lợi  . gì chỉ cách thêm nhịp tội trong người mất càng  thêm sâu nặng giống như kẻ nữ hàng chất đầy gánh  . nặng trên vai lại có người gửi thêm ít đồ giật nữa  càng làm cho họ khốn khổ sở thêm lên Liên chị đại  . sư Tùy Bút Ký có ghi ông Trịnh Chiết Giang Tìm  đường học Kim Một Đời truyền Thành chị trai sau  . khi từ trần thần cước báo mộng cho một người trong  nhà ở Tà tuy chưa được giáng sanh Tịnh Độ nhưng  . hiện tại rất an vui ngày hôm sau thân thức lại  bán mộc trà này không được tự do như trước nữa  . vì các ngươi đã giết gà tế mộ nên ta bị liên luyện  hiếu chữ Hiền tung chỉ nên Hương qua rau quả cúng.

Tế cố gắng ăn chay giữ giới tụng kinh niệm phật  cúng dường bố thế phóng sanh lập công vội Đức để  . hồi hướng cho Hưng Yên quá cố sớm được giảm sanh  tâyphương cực-lạc thoát khỏi cảnh Nhưng hồi đó  . mới thật là chân chính Báo Ân trong kinh phật  dạy như thế vậy mà có nhiều người nói rằng lúc  . sang tiện ông bà cha mẹ tôi ăn thịt uống rượu  bây giờ đã quá giảm tôi với dân cũng rượu thịt  . ở đít tỏ lòng tri ân đấng sinh thành nên họ trắng  tay sát sinh hại giật cúng tế linh đình thật là  . trái lời Phật dạy tộibáo khó lường chúng ta là đệ  tử của Phật phải biết dâng lời Phật dạy học Hạnh  . Từ Bi của ngài bất cứ đám tiệc gì chớ có xác sang  Hải dịch sau đây là mẫu chuyện đáng để cho chúng  . ta loay theo Do thời nhà Minh tại Côn Sơn có hứa  Thái phu nhân là Thân mẫu của quanh hàn lâm tự kết  . dư trả lời bà chuyên An trai đưa phóng sanh Thích  làm việc thiện giúp đỡ người nghèo khốn không biết.

Leave a Reply

Your email address will not be published.