Cách tạo ra phước báu và tài lộc | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kính thưa đại chúng! Làm thế nào để chúng ta có tài sản một cách chân chính thì Đức Phật dạy là chúng ta phải tu tập để có công đức và phước báu. Nghe không? Nhất khoát phải do tu tập để có công đức, phước báu nhé. Thì chúng ta tu cái gì? Phật thường dạy: “Bố thí sinh ra phước báu.” Thì Phật dạy có ba cách bố thí: “Bố thí tài sản,” “bố thí Pháp” “và bố thí vô uý.” Bố thí tài sản thì có bố thí ngoại tài: cho tiền của, cơm ăn, nước uống, áo mặc Cho tài sản gọi là ngoại tài. Và bố thí nội tài, tức là đem sức lực của mình hay kể cả máu thịt của mình, thân thể của mình bố thí chúng sinh. Đấy gọi là nội tài.

Bố thí về tài sản có nội tài và ngoại tài. Thế rồi bố thí nữa là bố thí Pháp. Chúng ta đem giáo Pháp chân chính, đem những lời dạy rất chân lý đến với mọi người để mọi người sáng được tâm mình, thấy rõ sự thật của vạn sự, vạn vật. Đó gọi là bố thí giáo Pháp. Thế rồi bố thí nữa là bố thí vô úy, tức là đem sự bình an, không sợ hãi đến với mọi người, giúp cho mọi người được bình an, được yên tâm. Thì Đức Phật dạy bố thí. Hoặc chúng ta có thể tu giới đức, chúng ta thực hành trì giới luật của Phật, giữ gìn giới luật của Phật cũng sinh ra phúc báu. Hoặc chúng ta tu thiền định cũng sinh ra những phúc báu.

Nghĩa là chúng ta tu tập. Khi có tu tập thì chúng ta sinh ra được công đức, công đức sẽ sinh ra phúc báu cho chúng ta. Phải không? Các bậc Thánh, các Ngài tu tập, khi các Ngài chứng Thánh quả, ai cũng cung kính, ai cũng muốn đến được cúng dường. Đó là do từ công đức của các Ngài sinh ra các phúc báu và phúc báu ấy sinh ra tài lộc. Đức Phật cũng thế, Ngài ở đâu thì tài lộc đều có thể đến đó. Như ông Cấp Cô Độc, ông do kính quý Phật, ông dùng vàng để ông trải ra, mua đất để xây tinh xá cúng Phật. Chúng ta thấy đất đấy là đất gì? Đúng là đất bằng vàng, dát vàng. Nghe không? Vậy thì kính thưa đại chúng, chúng ta mới thấy là quả thật để có tài lộc một cách chân chính thì chúng ta phải tu tập tạo ra các công đức, phước báu.

Chúng ta bằng bàn tay, khối óc của mình lao động, chúng ta có tài sản thì tài sản ấy cũng là tài sản chân chính, nó cũng nằm trong cái phúc báu của mình, thưa đại chúng. Nếu mình không có phúc báu, mình không có được tài sản ấy, nó không đến với mình. Nghe không? Cho nên ở thế gian, chúng ta thấy không? Có rất nhiều người mới sinh ra, họ đã được sở hữu tài sản rất lớn của gia đình, của dòng họ. Đấy là phúc báu dự trữ của họ đã có sẵn. Thế rồi có những người có phúc báu tiếp theo là họ phải làm thì quả phúc mới trổ quả để sinh ra phúc báu. Đức Phật cũng đã có những bài kinh Đức Phật thuyết cho những nhà doanh nhân, khi kinh doanh, làm ăn buôn bán muốn thành công thì chúng ta phải dự trữ phúc báu như thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published.